Nyhetsartikkel

15 april 2018

Skal finne egnede områder for vindkraft

NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å lage en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVE skal levere forslaget til Olje- og energidepartementet 31.12.2018.

Av redaksjonen, Distriktsenergi.no

Den nasjonale rammen skal omfatte

  • Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger for miljø og samfunn
  • Et kart med oversikt over de mest egnede vindkraftområdene.

Bedre styring
Regjeringen vil i større grad å styre hvor i landet vindkraften etableres, og NVE har kommet langt med å definere der det ikke er aktuelt å etablere vindkraftverk.

– Arbeidet med identifisering av de mest egnede områdene foregår i flere steg. Vi er nå ferdige med det første steget, og har publisert et kart med såkalte «harde eksklusjoner», sier prosjektleder Erlend Bjerkestrand i NVE. -Dette kartet gir en oversikt over område der det ikke er aktuelt å bygge vindkraftverk, og er i hovedsak en konstatering av hvilke områder som har for lite vind eller som er formelt verna mot vindkraftutbygging. Kartet gir et grunnlag for de neste stega i arbeidet med den nasjonale ramma, sier Bjerkestrand.

Se hele ekslusjonskartet nederst i artikkelen.

I disse områdene vil NVE at det ikke bygges ut vindkraft:

  • Områder med middelvind på under 6 m/s i 120 meters høyde
  • Alle innsjøer på over 10 km2
  • Breområder
  • Tettsteder der det bor minst 200 innbyggere
  • Flyplasser og innflygingssoner
  • Nasjonalparker, landskapsvernområder og andre verneområder etter naturmangfoldloven
  • Unescos verdensarvområder
  • Nasjonale villreinområder

– Ved å utpeke egnede områder for vindkraft, vil vi legge til rette for å utnytte de fantastiske vindressursene vi har her til lands samtidig som vi unngår utbygging i de mest konfliktfylte områdene. Vindkraft bidrar positivt til verdiskaping og sysselsetting og det kan være store muligheter for vindkraft i Norge fremover. Vi har trolig de beste vindkraftresursene i hele Europa, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

NVE er opptatt av åpenhet i arbeidet med å lage den nasjonale ramme og publiserer løpende temarapporter og annen informasjon på sin webside.

-Norge har store fornybarressurser og mulighet til å ta de i bruk. Det er viktig å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi. Vannkraften er bærebjelken i kraftforsyningen vår, men vindkraften vil også spille en viktig rolle framover. Vi har allerede sett stor teknologiutvikling og kostnadsreduksjon på dette området, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Fakta

Moderne utnyttelse av vindenergi startet i 1983 som et forsknings- og forsøksprogram, og i 1986 kom det første vindkraftverket (55 kW) i drift på Titran i Sør-Trøndelag. Smøla Vindpark er på 150 MW og stod ferdig i 2002. På Bjerkreim og Fosen er det planlagt utbygget fem TWh. Fosen Vind-utbyggingen, som skal stå ferdig i 2020, får alene en installasjon på 1000 MW og en forventet årlig produksjon på 3,4 TWh. Tellenes Vindpark i Sokndal og Lund kommuner, Rogaland, består av 50 vindturbiner med en installert effekt på 160 MW. Dette er Norges største vindpark og sto ferdig i september 2017. Det er estimert at parken vil gi en årlig kraftproduksjon på cirka 520 GWh, tilsvarende strømforbruket til om lag 25 000 eneboliger.

Kilde: Store Norske Leksikon

 

Kommentarer

kommentarer