Nyhetsartikkel

17 mars 2018

Nekter fastlegene å skrive attest mot smarte målere

Helsedirektoratet sier tvert nei til at fastleger kan skrive ut legeattest om at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. NVE ser likevel ingen grunn til å endre forskriften.

Syv år etter at AMS-forskriften kom på plass, og seks år etter at Folkehelseinstituttet slo fast at stråling fra smarte strømmålere ikke utgjør noen helserisiko, meldte Helsedirektoratet seg på banen denne uka.

– Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere. Dersom fastlegen skriver ut en slik attest, vil det være i strid med helsepersonelloven, skriver direktoratet i en pressemelding.

Endrer ikke praksis
NVE har imidlertid ingen planer om å endre avsnittet i AMS-forskriften, der det står at «Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom (…) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker» (§4-1b).

– Kunder som mener å oppleve en helseulempe, og kan få denne dokumentert av en lege eller psykolog, skal få unntak. Dette viderefører vi. Det kan finnes situasjoner hvor noen for eksempel opplever en sterk frykt i forbindelse med stråling fra kommunikasjonsenheten, hvor en lege eller psykolog vurderer at fritak er riktig, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE til Energiteknikk.

Energi Norge mener det er bra at Helsedirektoratet slår tydelig fast at smarte strømmålere ikke medfører noen helsefare.

– Like fullt er det en liten gruppe mennesker som opplever at trådløse apparater gir dem helseplager, uten at det finnes noen fysisk forklaring. Denne gruppen har NVE valgt å ta hensyn til i forskriften. Det må nettselskapene forholde seg til. Vi forutsetter at fastlegene kjenner pasientene sine godt nok til å vite om de har slike plager fra før av, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Får ny måler uansett
Alle strømkunder får installert smarte målere innen utgangen av 2018. Det er nødvendig både for å bedre kvaliteten på strømmålingen, for å effektivisere driften av strømnettet og gjøre strømforsyningen tryggere for kundene.

– Det er nettselskapene som eier målerne og bestemmer hva slags utstyr kundene skal ha. Nettselskapet har krav på adgang til måleren. Det er nedfelt i Energi Norges standardavtale mellom kunden og nettselskapet. Også kunder med lege- eller psykologattest vil få installert ny måler, men da med deaktivert kommunikasjonsenhet, påpeker Haugen.

Ved årsskiftet hadde nettselskapene byttet ut 1,6 millioner strømmålere – det vil si over halvparten av målerne som skal byttes innen utgangen av 2018. Rundt 1,5 promille av kundene har så langt fått fritak med lege- eller psykologattest.

Kommentarer

kommentarer