Nyhetsartikkel

01 mars 2018

Splittet LO legger ikke hindringer i veien for EUs energibyrå

Landets største fagorganisasjon, LO, anbefaler verken ja eller nei til å legge norsk el- og gassregulering under EU-byrået ACER, men forutsetter at norsk styring blir beholdt.

LO vil verken anbefale ja eller nei, men forutsetter at det ikke blir avgitt suverenitet – noe flere juss-eksperter har advart om blir tilfelle, skriver ABC Nyheter.

Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, har i Klassekampen og Nationen sagt at et vedtak om tilslutning vil være på kant av Grunnlovens forbud mot avståelse av suverenitet.

Viktig at Norge deltar
«Våre europeiske naboland og EU er Norges viktigste samarbeidspartnere både økonomisk og politisk og utgjør samtidig Norges største eksportmarked. Et forutsigbart og gjensidig samarbeid er nødvendig for å sikre Norge tilgang til EUs indre marked og rammevilkår som er likeverdige med andre EU- og EØS-land. EØS-avtalen har siden inngåelsen ivaretatt Norges interesser på dette området.», skriver LO i uttalelsen.

– Norge er og vil være knyttet til flere EU land med utenlandskabler. LO påpekte i en høring i 2014 at det var viktig at NVE deltok i ACER-arbeidet. Både Statnett og NVE deltar i de energi-arenaene EU har opprettet. Det er viktig for å fremme det norske synet på energipolitikken i Europa, sier LO-sekretær Are Tomasgard til ABC Nyheter.

Skulle gjerne hatt stemmerett
– Det LO har vært bekymret for, er at Norge ikke har stemmerett i de avgjørelsene som fattes, legger Tomasgard til.

«Etableringen av energibyrået ACER, vedtaksmandatet og forslaget i vinterpakken om at vedtak kan fattes med flertallsavgjørelse, kan være en utfordring., heter det i LOs uttalelse, som ikke ser ut til å være noe hinder for at regjeringen og Arbeiderpartiet går inn for også denne EØS-utvidelsen.

Vinterpakken som LO viser til, dreier seg om en stor og uoversiktlig mengde nytt energilovverk som behandles i EU for tiden, og i neste omgang vil bli pålagt Norge å følge i EØS.

Les også:   Ap vil satse på kraftforedlende industri – men vil la kraft strømme ut av landet

Urolig for eksporten til EU

– Hvorfor ser LO utfordringer med flertallsbeslutninger i ACER?

IKKE BOMBASTISK: LO ser EØS som svært viktig. Vi er splittet i spørsmålet om ACER, og uttaler oss derme ikke bombastisk, sier LO-sekretær Are Tomasgard til ABC Nyheter. Foto: LO

– Så lenge vi er knyttet til utlandet med utenlandskabler, har Norge et behov for avklaringer med de landene vi er tilknyttet. EU har organisert denne kontakten i ENTSO, der Statnett deltar og ACER, der NVE deltar. Utfordringen knyttet til avgjørelsene vil ikke først og fremst dreie seg om selve byrået, men om utformingen av det regelverket som skal forvaltes, svarer Tomasgard.

– For en liten nasjon, men en stor energieksportør, er en konsensusmodell å foretrekke. I denne diskusjonen skal vi imidlertid ikke glemme at vi har sterke interesser av energieksporten. De store olje- og gassvolumene vi produserer, trenger markedsadgang, sier LO-sekretæren.

Det ser dermed ut til at LO er urolig for at eksporten til EU av kraft og gass kunne bli redusert hvis ikke Norge løpende slutter seg til EUs lovverk på energiområdet. En annen, og større eksportør av gass, Russland, har ikke påtatt seg å følge EUs lover.

LOs krav ivaretas av regjeringen
– Vil LO med sine forutsetningene anbefale tilslutning til ACER og de andre beslutningene Stortinget nå skal behandle?

– LO peker på utfordringen det europeiske regelverket stiller oss overfor. EØS-avtalen har stor betydning for vårt markedsområde og gjør at vi har tollfri adgang og en høy terskel for å få antidumping-tiltak imot oss, kommenterer Tomasgard.

– ACER gir en del utfordringer. Vi stiller en del krav som vi mener blir ivaretatt av regjeringen, sier LO-sekretæren.

– Så er det ikke opp til oss å konkludere.

Tomasgard legger ikke skjul på at det er delte synspunkter innad i LO.

– Derfor er LO i sin uttalelse ikke veldig bombastisk den ene eller andre veien, sier han.

– Avgir ikke suverenitet
LO støtter departementets innstilling om NVE som regulator.

– Blir NVEs regulatorrolle underlagt den norske regjeringen?

– Slik forslaget er presentert, vil en avdeling i NVE fylle rollen som politisk uavhengig regulator med eget budsjett. Departementet vil ikke kunne styre regulatoren i enkeltsaker, men vil gjennom overordnede rammer og retningslinjer legge føringer for energipolitikken, svarer Tomasgard.

I uttalelsen heter det at «LO mener myndigheten til å gi konsesjon til ny utenlandskapasitet må ligge i departementet. Vurderingene og vedtakene om bygging av nye utenlandskabler må forbli under politisk kontroll for å sikre at de norske konsekvensene av beslutningene blir tillagt avgjørende vekt.»

– Blir dette sikret for framtida med EUs tredje energipakke og en kommende vinterpakke fra EU?

– Vår forventning er at dette skal skje under norsk regime. Vi forutsetter at det ikke endres. Regjeringen skriver at dette ikke er en avgivelse av suverenitet, svarer Are Tomasgard.

LOs forutsetninger om norsk suverenitet i el- og gassektoren også ved tilslutning til videreutviklingen av EUs energiunion og energibyrå ACER, står i motstrid til konklusjonene i rapporten EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER fra De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Stortingets nærings- og energikomité har frist til 16. mars med å avgi sin innstilling.

Les hele LOs innspill til EUs tredje energipakke

Kommentarer

kommentarer