Nyhetsartikkel

13 januar 2018

Skrot kravet til det funksjonelle skillet

Det funksjonelle skillet synes å være begrunnet med et politisk ønske om å legge tyngende vilkår på mindre energiverk for å presse disse inn i konsolideringer med større energiverk, skriver Torfinn Opheim, leder i LVK.

Som leder av en organisasjon med 173 vertskommuner for vannkraftanlegg registrerer jeg en utvikling med stadig mer tyngende vilkår på distriktsenergiverkene. Mange av disse er eid av LVK-kommuner. Endringer i disse foretakenes rammebetingelser bør ha som grunnleggende utgangspunkt at de bygger på reelle og dokumenterte endringsbehov. Når det gjelder regjeringens krav til såkalt funksjonelt skille – at driften av nettet må ha egen ledelse og styre atskilt fra annen virksomhet selskapet driver – er det vanskelig å få øye på slike endringsbehov. De virker snarere å være drevet av et politisk ønske om å legge tyngende vilkår på mindre energiverk for å presse disse inn i konsolideringer med større energiverk.

Lokal støttespillere
Mange mindre distriktsenergiverk er blant sine lokalsamfunns viktigste støttespillere. Bygging av infrastruktur, bredbånd, sikker strømforsyning, stabil sysselsetting og høy beredskap i områder med krevende klima og topografi, er eksempler på samfunnsnyttig verdiskaping som de mindre energiverkene står bak. Uten de lokale energiverkene ville Norge sett veldig annerledes ut.

Jeg opplever de fleste lokale energiverkene som fremoverlente, endringsvillige og på god vei inn i den digitale tidsalder. Men jeg ser ingen sammenheng med disse samfunnsendringene og det varslede kravet til funksjonelt skille. Heller ikke er kravet begrunnet i eksempler på kryssubsidiering av ulike aktiviteter eller usunne driftsforhold i noen energiverk.

Norge overgår EU i byråkratisk overstyring
Vi har frem til i dag hatt samme krav til funksjonelt skille som i EU; det gjelder for: selskaper med mer enn 100 000 kunder. Størrelsen på kundemassen har sammenheng med at samme krav til funksjonelt skille vil bli for dyrt og byråkratiserende for mindre selskaper, og uten noen påvisbar gevinst.

Det er fremmet forslag på Stortinget om å innskrenke kravet til funksjonelt skille til å gjelde foretak med mer enn 30 000 kunder. LVK støtter dette forslaget.

De lokale energiverkene må som resten av bransjen stå på for å finne sin plass i en bransje i stor endring. De skal være endringsvillige og effektive, men trenger ikke underlegges organisatoriske diktat uten rasjonell forankring. Også lokale energiverk må få organisere sin virksomhet innenfor næringslivets rammer og etter egne overveielser uten statlig overstyring. Den vet best hvor skoen trykker som har den på.

.

Kommentarer

kommentarer