Nyhetsartikkel

13 desember 2017

Konsesjon til Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 08. desember.2017 E.ON Wind Norway, branch of E.ON Wind Norway konsesjon til å bygge og drive Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke.

Vindkraftverket er gitt konsesjon for en samlet installert effekt på inntil 85 MW og tilhørende nettilknytning. I det tilfellet det ikke lar seg gjøre å inngå minnelige avtaler med grunneiere og rettighetshavere om etableringen, er det også meddelt ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningsloven.

Vedtaket er fattet med forutsetning om at det er tilgjengelige kapasitet i regionalnettet. Etter NVEs vurdering er fordelene ved å etablere et vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberget overveiende sammenlignet med ulempene for miljø og samfunn.

NVE har satt vilkår om at tiltaket ikke skal medføre et støynivå og skyggekastvirkninger over retningslinjenes grenseverdier for henholdsvis støy- og skyggekastfølsomme bygninger. Videre er det satt vilkår om fremlegging av tilleggsinformasjon tilknyttet naturmangfold (se Olje- og energidepartementets vedtak av 11.august 2016.

Les mer om Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk.

Kommentarer

kommentarer