Nyhetsartikkel

03 desember 2017

Elpriset beräknas stiga med 35 procent på 12 år

– enligt elbolaget Bixias långtidsprognos.
Bixia publicerar i veckan sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att falla något under nästa år för att därfter stiga. År 2030 räknar Bixia med att prisnivån kommer att ligga på cirka 37 euro per MWh i snitt, jämfört med det nordiska elpriset 2016 där snittet låg på 27 euro per MWh.

Priset har en stark koppling till energibalansen, dvs hur mycket el vi i Norden producerar jämfört med hur mycket el vi förbrukar och hur mycket vi exporterer eller importerar.

– Enligt den prognos vi tagit fram forstätter elförbrukningen att öka i Norden, utan energieffektiviseringar skulle ökningen dock varit ännu högre. Stor del av den ökade förbrukningen handlar om befolkningsökningen, fler serverhallar och fler elbilar, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Totalt beräknar Bixia att elföbrukningen i Norden kommer att öka med 21 TWh (21 miljarder kilowattimmar) fram till år 2030.

– Det motsvarar ungefär en tredjedel av den kärnkraft vi producerar i Sverige i år. Den siffran kunde varit betydligt högre om det inte hade varit för de energieffektiviseringar som sker samtidigt som allt fler väljer att sätta upp solpaneler, vilket håller nere hushållens elförbrukning från elnätet, säger Matina Rosenberg.

Mer förnybart och mer finsk kärnkraft
I Bixias basscenario kommer elpriset att sjunka de kommande åren för att därefter stiga. År 2030 beräknas prisnivån att ligga på drygt 37 euo per MWh.

– Det beror på att vi de kommande åren, fram till 2019, får ett tillskott i energibalansen, pga ny finsk kärnkraft och mer förnybar el i hela Norden. Efter 2019 försvagas dock energibalansen kopplat till att vi stänger ner Ringhals 1 och 2 samt ökar exporten via nya kabelförbindelser, säger Matina Rosenberg.

Fler elbilar
Sverige har ett mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Avgörande för om elbilen får ett större genombrott på marknaden är kostnaden för batteriet. Denna kostnad ser vi har minskat drastiskt de senaste åren.

– Det stora genombrottet för elbilen bedöms ske någon gång mellan 2020 och 2025. Idag är ökningen av elbilar och laddhybrider cirka 1000 bilar per månad i Sverige. Vi bedömer att elanvändningen i Norden inom transportsektorn kommer att öka fortsatt i något lägre takt fram till 2020 men att det därefter tar fart lite mer rejält, säger Matina Rosenberg.

Prisvariationer över dygnet
Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet, beroende på den stora mängden förnybart som kommer in i systemet.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt pressar elpriserna vid blåsigt väder, säger Matina Rosenberg.

Stor osäkerhet
Globala klimatmål, europeiska och nationella miljömål är också betydelsefulla för energisystemets framtid.

– Målsättningar om mer förnybart skapar utmaningar för de mer traditionella kraftslagen och energisystemet överlag. Framtiden är svår att prognostisera inte enbart bereonde på eventuella politiska styrmedel utan också beroende av teknikutveckling. Frågan är inte vart vi är på väg utan hur fort det går, säger Matina Rosenberg.

Källa: BIXIA

Kommentarer

kommentarer