Nyhetsartikkel

01 desember 2017

FJERNVARMEVEKST AVLASTER EFFEKTBEHOVET

Fjernvarmeleveransene i 2016 økte med 8,6 prosent sammenlignet med året før, til rekordhøye 5 200 GWh. Da effektbehovet til oppvarming varierer sterkt i tråd med utetemperaturen, bidrar fjernvarme til å avlaste effektbehovet i kraftsystemet.

Det fremgår av Enovas ferske markedsutviklings-rapport.

Fjernvarmeleveransene økte til tross for at 2016 hadde en høyere gjennomsnitts-temperatur enn normalt. Den største prosentvise økningen fra 2015 til 2016 skjedde innenfor husholdninger, med en økning på nesten 30 prosent. Mens kraftkrevende industri i stor grad er selvforsynt med termisk energi gjennom spillvarme, bruker øvrig industri fremdeles en stor andel olje, gass og elektrisitet til oppvarming og i produksjonsprosessene.

Tjenesteytende sektor største fjernvarmeforbruker
Tjenesteyting er den desidert største mottakeren av fjernvarme, med over 58 prosent. Innenfor denne sektoren mottar helsebygninger, kultur og forskningsbygg og kontorbygg samlet ca. 90 prosent av fjernvarmen.

Økningen i 2016 skyldes hovedsakelig en økning i nyetablering på mindre tettsteder, samt en økning i antall fjernvarmebedrifter. Det er nå noe over 100 aktører som leverer fjernvarme, mot drøyt 20 ved årtusenskiftet. Den totale lengden på fjernvarmenettet i 2016 var om lag 1 900 km, mer enn dobbelt så langt som i 2008.

Forenkler overgang fra fossil- til fornybar energi
Det varslede forbudet mot fyring med fossil olje kan også bidra til noe av veksten innen fjernvarme. Forbudet, som skal tre i kraft i 2020, vil føre til en gradvis overgang til andre energikilder i bygg, som vannbårent distribusjonssystem med fossil olje som hovedkilde. At disse bygningene har et vannbårent distribusjonssystem på plass allerede, forenkler overgangen til fornybare kilder betydelig. Veksten i fjernvarme henger sammen med investeringene i fjernvarme i årene i forkant.

Investeringene økte betydelig i perioden 2008–2010, for så å ha en fallende utvikling i perioden etterpå. Fjernvarme er nå etablert i 90 prosent av de største byene og i 60 prosent av alle norske byer.  I 2015 ble det investert rett i underkant av 1,5 milliarder kroner i fjernvarme, som er omtrent på nivå med året før.

Vekst i produksjonsanlegg
Investeringer i distribusjonsanlegg fortsetter den fallende trenden fra 2010, mens det for produksjonsanlegg har vært en vekst de siste to årene. Tromsø har etablert fjernvarme fra sitt nye forbrenningsanlegg, og det forklarer noe av økningen.

Den absolutte økningen i kroner er likevel ikke større enn at det ikke skal mange eller spesielt store nyetableringer til for å skape en slik variasjon, og framover forventes det fortsatt utvidelser av eksisterende anlegg fremfor store nye anlegg. Utover import er kraftsystemet i Norge basert på fornybar og klimavennlig energi. Norske klimagassutslipp i energisystemet avhenger derfor av klimagassutslipp i fjernvarmeproduksjonen. Fjernvarme kan benytte en rekke forskjellige energibærere.

Last ned rapporten for å lese videre om utviklingen i markedene industri, energisystem, bygg og transport

Se komplett oversikt over teknologiene Enova har bidratt til (2012–2016)

 

Kommentarer

kommentarer