Nyhetsartikkel

08 november 2017

BKK 3. kvartal 2017: Økning i underliggende resultat

BKK oppnådde et konsernresultat for 3. kvartal 2017 på 166 millioner kroner. Justert for salgsgevinster viser resultatet en forbedring sammenlignet med 3. kvartal 2016.

– Resultatet viser bedring i underliggende drift. Arbeidet med lønnsomhetsforbedring går etter planen, og vi begynner å se effekten av forbedringsarbeidet. Selv om mye av forbedringsarbeidet fortsatt ligger foran oss, er vi kommet langt med å identifisere tiltakene som skal bringe oss til målet i 2020, forklarer konsernsjef Jannicke Hilland.

Det rapporterte konsernresultatet er 166 millioner kroner i 3. kvartal 2017, en nedgang på 234 millioner kroner fra 3. kvartal 2016. Dette skyldes en større regnskapsmessig gevinst i 3. kvartal 2016 som følge av overføringen av BKKs telekomsatsing i privatmarkedet til Bergen Fiber AS.

Inntekter fra kraftoverføring utgjør 277 millioner kroner i 3. kvartal mot 261 millioner kroner i 3. kvartal 2016. Økningen skyldes i hovedsak høyere nettleietariffer sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

– Siden 2010 har nettleien vår vært uendret, til tross for økte avgifter til staten og økte investeringer. Det har vært en prisøkning i 2016 og 2017, men er vi fortsatt blant de nettselskap i Norge som har lavest nettleie, forteller Hilland.

Inntektene fra energisalg går ned i kvartalet, fra 357 millioner kroner i år til 334 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes lavere kraftproduksjon, med en nedgang på 711 GWh, eller 36 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Noe av fallet i produksjon skyldes planlagt driftsstans på grunn av rehabilitering og vedlikehold i flere av anleggene. Områdeprisen var i 3. kvartal 2017 27,6
euro/MWh, mot 21,4 euro/MWh 3. kvartal i fjor.

I 2. kvartal 2017 ble entreprenørvirksomheten i Mørenett AS slått sammen med BKK Enotek AS. BKK AS sin eierandel i BKK Enotek etter sammenslåingen er 77 prosent. BKK Enotek hadde en ekstern omsetning i 3. kvartal 2017 på 43 mill. kroner mot 31 millioner kroner i samme periode i 2016.

Utsikter framover
Prisene i terminmarkedet steg utover i kvartalet. Prisoppgangen er særlig knyttet til oppgang i kull- og
karbonpriser, men skyldes også hydrologisk utvikling. Årskontraktene fremover har økt med mer enn 10 % siden inngangen til tredje kvartal.

BKKs omgivelser kjennetegnes av en stadig større endringstakt. På tross av bedrede kraftpriser på lang sikt, blir energibransjen stadig mer konkurranseutsatt med fallende kostnader for andre fornybarteknologier, fortsatt høyt skattepress, økte krav til effektivitet i nettselskapene og nye aktører på stadig flere områder. Styret mener derfor at realisering av BKKs forbedringsambisjon, som har et mål om bedret lønnsomhet på 350 millioner kroner innen 2020, er et viktig tiltak for å møte endringene i omgivelsene.

BKK er Vestlandets ledende drivkraft innen utviklingen av ny klimavennlig energi og fremtidsrettede
infrastrukturløsninger. BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten telekomtjenester, fjernvarme og fellesmåling av energi.

Kommentarer

kommentarer