Nyhetsartikkel

03 november 2017

Agder Energi fikk et driftsoverskudd på 1,4 milliarder pr. 3. kvartal 2017

Agder Energi hadde pr. 3. kvartal 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 360 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 1 377 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 877 millioner kroner (2016: 589 millioner kroner).

– Vannkraftvirksomheten fortsetter å levere gode resultater og året har vært preget av god drift og høy produksjon med høyere oppnådde priser enn i fjor. Agder Energis resultat er i 3. kvartal vesentlig påvirket av gjennomføringen av salget av det deleide datterselskapet NetNordic. Lavere inntektsramme som følge av engangseffekter i fjorårets ramme har gitt nettvirksomheten en resultatnedgang hittil i år, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) pr. 3. kvartal på 6 636 mill. kr (5 261 mill. kr). Om lag 1 mrd. kr av økningen kommer som følge av oppkjøpet av LOS Energy i Sverige (tidligere Telge Kraft). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 612 mill. kr (727 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. Pr. 3. kvartal påvirket disse effektene resultat etter skatt med -519 mill. kr (-265 mill. kr). Justert for disse effektene er IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) 836 mill. kr (491 mill. kr).

Vannkraftproduksjonen pr. 3. kvartal var 6 294 GWh (6 807 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 26,3 øre/kWh (21,2 øre/kWh), en oppgang på 24 %.

Agder Energi satte tidlig i verk tiltak i vassdragene for å begrense skadene som følge av ekstremværet i månedsskiftet september/oktober. Det var historisk mye nedbør i flere områder og vannføringen satte også nye rekorder noen steder. Aktiv regulering av magasiner reduserte skadevirkningene av flommen vesentlig.

Lavt sykefravær
Konsernet har hatt et lavt sykefravær de seneste årene, og pr. 3. kvartal var sykefraværet på 3,2 %    (3,6 %).

Utsiktene fremover
Den positive prisutviklingen for årskontraktene i terminmarkedet har fortsatt i 3. kvartal. Terminprisene indikerer høyere priser for 2017 enn for fjoråret. Konsernets sikringsaktiviteter forventes å gi vesentlige, men avtakende bidrag. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en høyere ressurs-beholdning (vann og snø) enn normalt.

I nettselskapet forventes det en lavere inntektsramme og et lavere resultat i 2017 enn i 2016.

Kommentarer

kommentarer