Nyhetsartikkel

26 oktober 2017

Statkraft AS: Sterkt resultat for tredje kvartal 2017

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1413 millioner kroner i tredje kvartal.

Dette var 181 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2016. Kvartalets resultat etter skatt var 1783 millioner kroner, en økning på 3199 millioner kroner fra tredje kvartal i 2016. Resultatet er preget av sterk underliggende drift, nedskrivninger og gevinster fra transaksjoner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 28,5 EUR/MWh, en økning på 13 prosent sammenlignet med prisnivået i samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 13,5 TWh, en liten økning fra tredje kvartal i 2016.

– Statkraft har solgt sin 50 prosent eierandel i SN Power og kjøpt de gjenstående 18,1 prosent av aksjene i Statkraft IH Invest, som er eierselskapet for aktiva i Sør-Amerika, India og Nepal. Transaksjonen er i tråd med strategien om å bygge sterkere posisjoner i færre markeder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkrafts langsiktige prisforventninger for enkelte markeder har vist en nedgang, hovedsakelig som følge av lavere teknologikostnader for vind- og solkraft. Dette er veldig positivt for konkurranseevnen for ny fornybar energi, men har også ført til nedskrivninger.

Totalt ble 1367 millioner kroner i nedskrivninger bokført i konsolidert virksomhet og 1187 millioner kroner i joint ventures. Den negative effekten av nedskrivningene ble motvirket av gevinster som beløp seg til 2178 millioner kroner, primært knyttet til salget av aksjene i SN Power.

Kostnadsreduksjoner på om lag 220 millioner kroner har så langt blitt oppnådd gjennom selskapets forbedringsprogram. Målet er å forbedre driften og redusere årlige kostnader med 800 millioner kroner.

Statkraft åpnet Ringedalen vannkraftverk i Norge i september. Verket har en installert kapasitet på 23 MW og vil produsere om lag 60 GWh fornybar energi per år.

I oktober solgte Statkraft sin 50 prosent eierandel i havvindprosjektet Triton Knoll til innogy. De finansielle effektene vil bli bokført i fjerde kvartal. Transaksjonen er i overensstemmelse med Statkrafts strategi om å trekke seg ut av havvind for å styrke den finansielle soliditeten.

Interim report Q3 2017
Presentasjon Q3 2017

Kommentarer

kommentarer