Nyhetsartikkel

04 oktober 2017

Fortsatt starkt resultat för Göteborg Energi

Göteborg Energis delårsbokslut visar på ett fortsatt starkt kassaflöde och en bra resultatutveckling under 2017. Orsaken är framför allt att kärnverksamheten går bra i kombination med de effektiviseringar som genomförs i koncernen. Till och med den sista augusti levererar Göteborg Energi ett resultat på nästan 400 miljoner kronor.

– Kärnverksamheten inom elnät, elhandel och fjärrvärme fortsätter att leverera väl. De effektiviseringar som genomförs i koncernen kompenserar också för de intäktsbortfall som den varma inledningen på året bidrog till. Tillsammans med andra förändringar gör detta att koncernens resultat per den sista augusti är 383 miljoner kronor efter finansiella poster. För att garantera en fortsatt stark konkurrenskraft inom fjärrvärme fortsätter vi hålla låga priser samtidigt som vi hittills i år har minskat de lokala koldioxidutsläppen från vår el- och fjärrvärmeproduktion med cirka 70 000 ton. Vad gäller elnät ligger vi i nationell jämförelse bland de kommuner som har lägst priser i landet, säger VD Lotta Brändström.

Sammanfattning utfall för perioden januari – augusti jämfört med samma period föregående år

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 767 MSEK (3 971)
  • EBITDA uppgick till 981 MSEK (1 080)
  • Rörelseresultat uppgick till 505 MSEK (600)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 383 MSEK (481)
  • Investeringar uppgick till 418 MSEK (398)

Kommentar från ekonomidirektör Robert Casselbrant

-En långsiktigt sund och stabil ekonomi är grunden för Göteborg Energis verksamhet. De kommande åren ser vi stora utmaningar kopplade till den stadsutveckling som sker i Göteborg. När staden växer ställer det krav på oss i form av investeringar i infrastruktur. Energieffektivare lösningar och ökad konkurrens gör att vi ser att intäkterna sannolikt inte kommer öka i samma takt som vi investerar. För att vara rustade för detta arbetar vi aktivt med sänka kostnaderna och öka effektiviteten i verksamheten. Vi går samtidigt mot fossilfrihet inom fjärrvärme och andra delar av vår verksamhet, skriver Göteborg i ett pressmedelanden.

Utifrån detta perspektiv är det glädjande att vårt långsiktiga arbete med bolagets kostnadsstruktur ger resultat. Kostnadseffektiviseringar uppnås genom att belysa arbetssätt, utmana processer och värdera vad som är lämpligt och effektivt att utföra i egen regi respektive köpa som tjänst. Koncernens kassaflöde är mycket starkt vilket har gjort det möjligt att minska bolagets skulder över tid och skapat en stark finansiell ställning.

De tidigare annonserade försäljningarna av aktierna i Skövde Biogas och Sävsjö Biogas är nu genomförda. Vi fortsätter att fokusera på den lokala göteborgsmarknaden och prövar vårt ägande i verksamheter som ligger utanför Göteborg, skriver Göteborg i pressmedelanden.

Kommentarer

kommentarer