Nyhetsartikkel

25 september 2017

Regeringen gör breda satsningar på energiområdet

Energifrågan är avgörande för att Sverige ska kunna nå sina energipolitiska mål.

Regeringen satsar nu 850 miljoner kronor på mer förnybar energi, effektivare energianvändning och mer energi- och klimatrådgivning år 2018 och ytterligare medel under 2019-2020.

Sverige har ambitiösa mål för energi- och klimatomställningen. I Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016, sattes målet 50 procents effektivare energianvändning till år 2030 och 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Riksdagen har beslutat om ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

– Budgeten innehåller flera stora satsningar som för oss närmare målen. Utbyggnaden av vindkraft och solenergi fortsätter, men vi vill också göra det lättare för hushåll och företag att använda energin mer effektivt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Nedan listas nyheterna i energibudgeten för 2018.

Energieffektivisering i industrin
För att nå målet om 50 procent effektivare energianvändning senast 2030 krävs insatser för energieffektivisering. Regeringen satsar därför 125 miljoner kronor 2018– 2020 på ett nytt program för energieffektivisering i industrin. Utöver energieffektiviseringsvinsterna kan sysselsättning och tillväxt gynnas om företagen kan sänka sina energikostnader och öka sin konkurrenskraft. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 25 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget öka med 40 miljoner respektive 60 miljoner kronor.

Ökat stöd till solel
Solenergin kommer att spela en allt viktigare roll i ett framtida hållbart energisystem. Intresset för att installera solceller är stort. Regeringen har gjort det enklare och mer lönsamt att investera i produktion av solel i hemmet och förstärker nu anslaget till solcellsstöd, så att ännu fler kan ta del av det. Regeringen föreslår (som tidigare aviserats) att medlen till solel ökas med 203 miljoner kronor redan 2017, med 525 miljoner kronor per år 2018 och 2019 och med 915 miljoner kronor 2020 på anslag 1:7 Energiteknik.

Kommunal energi-och klimatrådgivning viktig för omställningen
Det ska vara lätt att göra rätt; att välja förnybart eller använda energin mer effektivt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finns över hela landet och ger hushåll och företag möjlighet att bidra till att lösa klimatutmaningen.  Regeringen föreslår att det statliga stödet för kommunal energi- och klimatrådgivning förlängs och utökas med 125 miljoner kronor 2018, 160 miljoner kronor 2019 och 200 miljoner kronor 2020 (anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering).

Lokal och regional energi- och klimatomställning får mer resurser
Det behövs strategiska insatser över hela landet för att lösa energi- och klimatomställningen. Regeringen satsar därför på att förstärka resurserna hos offentliga aktörer på regional och lokal nivå. En satsning ska främja mer hållbara transportlösningar. Dessutom genomförs informationsinsatser för barn och unga.

Regeringen föreslår därför att anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning ökas med 65 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget öka med 90 miljoner kronor, respektive 135 miljoner kronor.

Nytt stöd till kommuner ska ge mer vindkraft
Utbyggnaden av svensk vindkraft fortsätter och det är viktigt för att nå upp till målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Sverige har goda förutsättningar för en fortsatt utbyggnad. Regeringen föreslår därför ett nytt stöd till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar genom att anslaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft ökas med 70 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018.

Energiförsörjning en del av totalförsvarsöverenskommelsen
Regeringen ser ett behov av att förstärka totalförsvaret under kommande år, mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och händelser som visat på samhällets sårbarhet. Regeringen föreslår att Energimyndigheten tillförs 10 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018 för arbete med civilt försvar inom energiförsörjning (anslagen 1:1 Energimyndigheten, 1:8 Elberedskap).

Exportfrämjande
För att möta regeringens höga ambitioner i det globala klimatarbetet och bidra till exportstrategin tillför regeringen resurser till Energimyndigheten för att sekondera personal utomlands. Det ska ske i länder eller i internationella organ där Sverige behöver öka sin lokala närvaro och där investeringarna i energiinfrastruktur och teknik väntas öka mest under de kommande årtiondena samt där de största utsläppen av växthusgas väntas tillkomma. Regeringen föreslår därför Energimyndigheten tillförs 5 miljoner kronor fr.o.m. 2018.

Satsningarna fortsätter 2019 och 2020
Regeringen föreslår att satsningarna på 850 miljoner kronor år 2018, följs upp med 920 miljoner kronor 2019 och 1,5 miljard kronor år 2020.

Källa: Regeringskansliet

Kommentarer

kommentarer