Nyhetsartikkel

31 juli 2017

Statnett fikk medhold i eiendomsskatt-rettsak

Dommen – i det Statnett omtaler som en «prinsippsak» – kan på sikt gi lavere nettleie, mener Distriktsenergi.

Saken seg om hvordan verdien på kraftlinjer og kraftmaster skal fastsettes som grunnlag for betaling av eiendomsskatt. Dommen ble gitt 26.juni, og Statnett fikk enstemmig medhold fra Høyesterett. En anke, som tre kommuner ha31dde inngitt over en dom i en tilsvarende sak fra Gulating Lagmannsrett i 2016, ble forkastet.

Statnett har lenge hevdet at det har vært anvendt ulike prinsipper for fastsettelse av eiendomsskatt, og at enkelte takstmenn har benyttet takseringsmetoder som har ledet til svært høy eiendomsskatt. For Statnett har det vært viktig å få en rettslig avklaring rundt dette, skriver Distriktsenergipå sine nettsider.

Ulike tilnærminger
Kommunene hevder at anleggenes faktiske beskaffenhet skal vurderes, og at en progressiv avskrivningsmetode er riktig. Statnett, derimot, mener at verdien skal beregnes med en lineær avskrivning ut fra anleggenes levetid.  Statnett har også ment at det ved taksering av kraftlinjer og transformatoranlegg skal gjøres fradrag for slitasje, aldring og utidsmessighet, noe som gir en lavere verdi, og dermed lavere eiendomsskatt.

«Takst-konkurranse»
Hovedinnvendingene mot dagens system har vært at man ikke har hatt et klart nok regelverk for selve takseringen. Det uklare regelverket gjør at det har blitt en slags «konkurranse» blant takstmennene om hvem som klarer å gi høyest takst til kommunene. Dette er antakelig for å få flest jobber av kommunene. Rykter om hvilke takstmenn som gir høyest takst sprer seg fort blant kommunene, og kommunene velger gjerne takstmannen som gir høyest takst.
Kommunene har per i dag råderett over forvaltningsmulighetene for eiendomsskatt. Nå som kommunene har tapt i Høyesterett, endres dette.

Stor betydning, mye penger i spill.
At dommen vil ha stor betydning for mange kommuner i Norge, er det ingen tvil om. Slik premissene i dommen er formulert, så er det lett å tenke seg at det vil ha betydning for alle takster på Statnetts linjer. Det vil si at dette er en dom med stor rekkevidde. Dommen vil i alle fall berøre 100 kommuner, og kanskje også flere enn det.

Saken har stor økonomisk og prinsipiell rekkevidde, også for Distriktsenergis medlemmer. Det har vært stor interesse rundt saken fra første dag fordi Statnett har vært veldig tydelig på at dette er en prinsippsak.

Saken har også vært prinsipiell fordi Høyesterett har måttet ta stilling til hvorvidt domstolene kan overprøve kommunenes skjønnsutøvelse ved fastsettelse av grunnlag for eiendomsskatt. Dommen har dermed stor betydning, fordi den åpner for overprøving av hvordan man fastsetter eiendomsskattegrunnlag for alle anlegg klassifisert som verk og bruk.

Statnett er opptatt av å betale riktig eiendomsskatt
Statnett uttaler i en pressemelding at de er tilfredse med utfallet av saken.

– Det har vært en lang rettsprosess som nå har fått sin endelige avklaring, skriver konserndirektør Knut Hundhammer.

– Statnett er opptatt av å betale riktig eiendomsskatt, og denne dommen vil føre til mer enhetlig praksis i verdifastsettelsen, større likebehandling mellom kommunene, mer transparente vedtak og større forutsigbarhet.

Kommentarer

kommentarer