Nyhetsartikkel

24 juli 2017

Vattenfall Eldistribution höjer elnätsavgiften för 2018

Vattenfall Eldistribution höjer den månatliga elnätsavgiften med i genomsnitt 6 procent. Höjningen motsvarar i genomsnitt 45 kronor för en villaägare och 12 kronor för en lägenhetskund.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018. Höjningen gör det möjligt att öka investeringarna i elnätet för att minska avbrotten, inte minst på landsbygden. Beslutet berör 870 000 privat- och företagskunder.

I Vattenfall Eldistributions senaste nätrapport för 2016 framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott har minskat något jämfört med föregående år. Under året drabbades 64 procent av företagets kunder (67 procent 2015) av elavbrott. I norra Sverige var motsvarande siffra 87 procent (90 procent 2015).

I de områden där investeringar för vädersäkring och modernisering av elnätet har genomförts uppvisas tydliga resultat i form av färre och kortare elavbrott. Samtidigt ökar längden på elavbrotten i de områden, främst på landsbygden, där elnätet ännu inte är ombyggt. Antalet minuter avbrott per elnätskund är drygt sex gånger högre i norra jämfört med södra Sverige.

– Det är fortfarande alldeles för många kunder som drabbas av avbrott. Vi höjer därför elnätsavgiften för att kunna fortsätta förbättra elnäten. Trots att investeringsbehoven är störst i norr, höjer vi lika mycket i hela landet. Det bästa vore om regelverket gav  möjlighet att utjämna priserna så att det blir samma pris oavsett var man är kund till Vattenfall Eldistribution, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

Majoriteten av alla elavbrott sker på landsbygden till följd av väderrelaterade orsaker. Detta gäller i hela landet. Utöver omfattande moderniseringar av landsbygdsnäten behöver kapaciteten öka för att möta den snabba tillväxten i storstadsregionerna, utbyggnaden av ny infrastruktur och etableringen av nya företag. Fler projekt ska genomföras i en snabbare takt. Fram till 2020 räknar Vattenfall Eldistribution med att investera cirka 4 miljarder årligen i förbättringar av elnäten. Som en del i att utjämna de regionala skillnaderna i leveranskvalitet investerar Vattenfall Eldistribution 2,7 miljarder kronor i en särskild satsning riktad mot norra Sverige.

– Där vi har gjort våra investeringar har det blivit bättre och nu fortsätter vi att kraftsamla i de områden där utmaningarna är störst. Vi bygger om elnätet för att bli mer motståndskraftigt mot väder och vind samt bygger in ny digital teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet förbereds även för den växande andelen elfordon, etablering av nya elintensiva industrier och bostadsområden samt omställning till mer lokal förnybar elproduktion, säger Annika Viklund.

Vattenfall Eldistributions nätrapport för 2016 finns att ladda ned på företagets

Kommentarer

kommentarer