Nyhetsartikkel

09 juni 2017

Høring skal avgjøre om NVE-renten endres

Referanserenten som brukes til beregning av tillatt inntekt for nettselskapene – den såkalte NVE-renten – vurderes endret fra 2019.

Nå vil NVE bruke tilbakemeldingene fra en høringsrunde til å avgjøre om det skal gjøres endringer.

NVE-renten er en av de viktigste parameterne i reguleringen av nettselskapene ettersom den påvirker inntektsnivået til selskapene og insentivene for investeringer. Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår rimelig avkastning på sine investeringer, gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet, skriver Energi Norge i en presemelding.

– Det er positivt at det legges opp til en grundig prosess, og vi ønsker å avgi et grundig svar. Derfor håper vi våre nettmedlemmer vil komme med innspill i god tid før fristen 15. september, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Konkret har NVE sendt på høring en rapport utarbeidet av konsulentselskapene Pöyry Management Consulting og Menon Economics, som konkluderer at det kan være grunnlag for å endre enkelte av parameterne som inngår i dagens referanserente.

Behov for endringer
Dagens rentemodell har vært i bruk i reguleringen av nettselskap siden 2013, men utviklingen i finansmarkedene de siste årene tilsier at det er behov for endringer i modellen.

– Det kan være riktig at det er behov for å justere på enkelte av parametrene i modellen, men nivået bør forbli uendret, sier Svartsund.

Det tas sikte på å sende en eventuell endring av «Forskrift om kontroll av nettvirksomhet» – hvor referanserenten er bestemt – på høring i løpet av første halvår 2018. Virkningstidspunktet for en eventuell ny referanserente vil da være 1. januar 2019.

Forslag i rapporten
Konsulentene foreslår blant annet å redusere den risikofrie renten og øke markedspremien i beregningen av egenkapital.

Videre foreslår de å benytte en tremåneders referanserente i valutabyttemarkedet – såkalt Norwegian InterBank Offered Rate (NIBOR) – og Statnetts kredittpremie, pluss et fast påslag på 30 basispunkter, i beregningen av gjeld.

De foreslåtte endringene ville medført en reduksjon i referanserenten for 2016 fra 6,32 prosent til 5,84 prosent for regional- og distribusjonsnettselskapene.

Rapporten foreslår også en egen referanserente for Statnett, hvor det tas hensyn til at Statnett har en annen kredittpremie og gjeldsandel enn nettselskapene på regional- og distribusjonsnettnivå. For 2016 ville Statnett sin referanserente ligget på 5,20 prosent.

Les mer om høringen

Kommentarer

kommentarer