Nyhetsartikkel

28 mars 2017

Fördubblad efterfrågan på solceller

Det har börjat hetta till på marknaden för solceller igen.

Efterfrågan på solceller har mer än fördubblats under det gångna halvåret, visar statistik från Eon, en av Sveriges största elnätsoperatörer

Ökningen av antalet föranmälningar om installation av solceller i Eons nät låg under perioden september–januari på 108 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det är betydligt högre än vad Eon hade räknat med och innebär ett kraftigt lyft efter flera år med en tillväxttakt på lite drygt hälften av denna nivå.

Ökat statligt investeringsstöd och vissa regelförenklingar, som slopat krav på momsdeklaration för mindre anläggningar, pekas ut som två av flera drivkrafter bakom trenden. Därtill kommer aktiva återförsäljare, grannar som inspirerar varandra och det låga ränteläget, antar Peter Andersson, ansvarig för solcellsanslutningar i Eons elnät.

– Efter sommaren 2016 ser vi en förändring. Från september skjuter utvecklingen plötsligt iväg, säger han.

På kundsidan noterar Eon att allt fler företag, kommuner, organisationer, lantbruk och bostadsrättsföreningar har börjat intressera sig för sol som energikälla.

– Det är rent. Det är tyst. Det är hållbart. Och jag tror många företag ser det som en fördel att varumärket förknippas med hållbara lösningar, säger Andersson.

Siffrorna presenteras bara några veckor efter det att regeringen färdigställt ett förslag om sänkt skatt på solel. Förslaget är riktat till producenter med anläggningar med en sammanlagd produktion på 255 kilowatt eller mer. Dessa ska enligt förslaget få sin skatt på elförbrukningen från den egna anläggningen sänkt från 29,5 öre till 0,5 öre per kilowattimme.

Sedan tidigare är mindre anläggningar skattebefriade och ambitionen är enligt klimatminister Isabella Lövin (MP) att stegvis helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar – förutom för de allra största anläggningarna.

Förslaget är nu på väg till lagrådet och siktet är inställt på att regelverket ska träda i kraft i sommar.

I oktober presenterade Energimyndigheten dessutom en ny nationell solstrategi där det föreslås ytterligare förenklingar av subventionssystemet, så att det anpassas bättre till enskilda hushåll. Bland annat förslås ett rotavdrag på 50 procent för solcellsinstallationer, en höjning från dagens 30-procentiga avdrag.

– Mycket handlar om att man ska plocka bort krångel. Det finns ju redan nu ganska mycket pengar i systemet till solel, säger enhetschefen Gustav Ebenå.

Fakta: Subventionerad kraftproduktion

Det går att få 20–30 procent av installationskostnaderna (upp till högst 1,2 miljoner kronor) för nätanslutna solcellssystem. Stödet är rambegränsat, vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.
Det går även att i stället för investeringsstödet välja rotavdrag för 30 procent av arbetskostnaden i en solcellsinstallation.
En annan subvention som ges för att stimulera solenergin är ett skatteavdrag på upp till 18 000 kronor per år (60 öre per kilowattimme) på överskottsel från en solkraftanläggning om det matas in på elnätet. Det görs i den årliga deklarationen och detta avdrag får bara göras på el upp till den nivå som man under året köper kraft ur elnätet.
I höstbudgeten 2016 sammanfattade regeringen sitt stöd till satsningar på solceller till 1,4 miljarder kronor 2016–2019.
Den totala installerade solcellsmarknaden i Sverige ökade med 60 procent under 2015, enligt Energimyndigheten. Någon statistik för 2016 finns ännu inte tillgänglig.
Källa: Energimyndigheten

Kommentarer

kommentarer