Nyhetsartikkel

14 desember 2016

Ny styringsavtale med Enova – En dreining mot klima og teknologiutvikling

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i dag en ny styringsavtale om forvaltningen av midlene fra Energifondet for perioden 2017-2020.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2017 og erstatter avtalen som løper ut ved utgangen av 2016.

– Regjeringen har over tid økt satsingen gjennom Enova. Den nye avtalen gir Enova et tydelig formål og tre delmål som dreier Enovas oppmerksomhet enda mer i retning av klima og teknologiutvikling. Framover blir det stor aktivitet rettet mot å redusere utslippene i transportsektoren og å utvikle nye innovative løsninger som muliggjør lavutslippssamfunnet. Enova vil fortsatt ha faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte. Denne arbeidsformen har tillit i industri og næringsliv og er avgjørende for å oppnå gode resultater, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I stortingsmeldingen om energipolitikken mot 2030 la regjeringen tidligere i år fram en politikk hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng. Den nye styringsavtalen følger opp stortingsmeldingen. Enova er i samspill med det øvrige virkemiddelapparatet sentral i utviklingen av fremtidens energisystem og lavutslippssamfunnet. Enovas formål skal være å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enovas tre delmål vil være å fremme:

a. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.

b. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.

c. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Den fireårige avtalen er viktig i departementets overordnede styring av Enova. Avtalen legger rammer for virksomheten, setter mål for aktiviteten og stiller krav til rapportering. Det er lagt mer vekt på at Enova skal søke å drive frem varige markedsendringer i denne avtalen enn i tidligere avtaler. Innsatsen skal rettes mot å bygge ned barrierer for introduksjon og utbredelse av energi- og klimaeffektive løsninger.

Kommentarer

kommentarer