Nyhetsartikkel

19 oktober 2016

Energiverkene i Distrikts-Norge leverer solid verdiskaping

Energiverk i Distrikts-Norge bidrar med en solid andel til det grønne skiftet gjennom ny kraftproduksjon, smarte nett og innovative kundeløsninger.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Adapt Consulting på oppdrag for Defo.

Defo har derfor bedt Adapt Consulting om å gjennomføre en undersøkelse for å synliggjøre hvordan små- og mellomstore energiselskaper bidrar til både grønn verdiskaping og innovasjon – og dermed utgjør en sentral del av den norske fornybarnæringen.

Den norske fornybarnæringen består av en rekke små og store selskaper spredt rundt om i landet. I Adapt Consultings undersøkelse fremgår det at uavhengig av størrelse står energiselskapene overfor de samme utfordringene og mulighetene, herunder ny teknologi, nye aktører og bransjeglidning, nye krav og forventinger fra kunder og endringer i de regulatoriske og politiske rammebetingelsene etc, skriver Defo på sine nettsider.

Det hevdes til tider at kun stort selskaper kan lykkes i «denne nye verden». Defo deler ikke denne oppfatningen. I dette notatet gis en rekke eksempler på hvordan ulike små- og mellomstore energiverk bidrar til å skape levende og aktive lokalsamfunn og til verdiskapning, håndterer de nye utfordringene, utnytter mulighetene, samarbeider og er proaktive på tross av sin størrelse:

Samlet verdiskaping på 7 milliarder
Defos medlemmer har en samlet årlig verdiskaping på rundt 7 milliarder og står for ca. 10 prosent av verdiskapingen. Selskapene har evne til å bli med og bidra til det grønne skiftet, og satser på digitalisering.

Det kommer stadig nye reguleringer og forskriftskrav. Generelt møter Defo’s medlemmer kravet til AMS, som de fleste andre nye krav og utfordringer, med samarbeid. Innkjøpssamarbeid har eksistert i mange år og gitt disse selskapene gode innkjøpsvilkår.

De nasjonale kravene til klimagassreduksjoner påvirker også distriktsverkene. Små- og mellomstore energiselskaper har vært aktive på å tilpasse nettene, utrulle ladeinfrastruktur og delta i FoU-prosjekter som ser på viktige problemstillinger for å tilpasse seg fremtiden.

Flinke på samarbeid
Fornybarnæringen står også overfor en raskt teknologisk utvikling. Den nye digitale hverdagen har medført at små og mellomstore selskapene samarbeider (f. eks. Nettalliansen eller Smart Strøm Nordvest) og sikrer seg stordriftsfordeler ved innkjøp og samtidig får tilgang på nødvendig kompetanse og ny teknologi.

Videre er det flere som påpeker at små-/mellomstore selskaper raskere kan «snu seg rundt» og ta beslutninger, noe som blir stadig viktigere etter hvert som endringstakten øker.

Distriktsverkene vil også i årene som kommer bidra til grønn verdiskaping gjennom ny kraftproduksjon, smarte nett og innovative løsninger for kunden. Gjennom samarbeid med andre selskaper og leverandører om kompetanse, innkjøp og skalafordeler står distriktsverkene godt rustet til å møte fremtiden, samtidig som den lokale forankringen sikrer at den grønne verdiskaping distribueres rundt om i landet.

 

LES HELE NOTATET FRA ADAPT CONSULTING

Icon Last ned Adapt Consultings notat som PDF

 Kilde: Defo.no

Kommentarer

kommentarer