Nyhetsartikkel

06 oktober 2016

Magasinfyllinga 0,5 prosent lavere enn normalen for årstida i Norge

Auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 39 var fyllingsgraden i norske magasin 86,1 prosent.

Magasinfylling veke 39

86,1% / +2,7%

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 2,7 prosenteiningar mot en nedgang på 1,0 prosenteining veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 86,6 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 91,9 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg
(område 3) hadde lågast fylling med 80,7 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde en fyllingsgrad på
86,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 39, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer