Nyhetsartikkel

24 juni 2021

Åtte tiltak skal rydde opp hos strømselskapene

I et brev til Olje- og energidepartementet legger Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) frem åtte tiltak som skal gjøre strømmarkedet enklere og mer oversiktlig for strømkunden, opplyser NVE.

vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund. Foto: NVE

- Det er viktig at regelverket bidrar til oversikt og tillit i strømmarkedet. Informasjonsskjevheten mellom forbruker og kraftleverandør er en av de største utfordringene i markedet i dag. Nå foreslår vi å stramme inn regelverket på en rekke områder. Blant annet skal informasjon om gjeldende pris- og avtale til enhver tid komme tydelig frem på fakturaen, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.    

I dagens strømmarked er det ofte vanskelig for forbrukere å sammenligne prisen på forskjellige avtaler og forsikre seg om at faktura stemmer overens med avtalen.   

- Vi foreslår å forskriftsfeste klarere krav til prisopplysninger på faktura, slik at det blir enklere å vurdere avtalen du har opp mot andre avtaler. I tillegg foreslår vi at avtalens navn og avtaletidens lengde skal presenteres tydelig på faktura. Dette er informasjon vi mener at strømkunden til enhver tid skal ha lett tilgang til, sier Kjetil Lund.  

Andre tiltak, som en universell prisindikator eller ‘effektivt påslag’, bruk av standardbegreper i markedet og påbud av enkelte avtaler vil vi arbeide mer med før vi eventuelt konkluderer med at tiltaket bør innføres.   

De foreslåtte tiltakene varierer i ressursbehov og effekt på markedet. Vi har valgt å prioritere tiltakene vi mener vil ha størst effekt for strømkundene, og som kan gjennomføres raskt. Tiltak som er mer ressurskrevende og/eller har mer usikker effekt på markedet bør vurderes nærmere før de eventuelt tas inn i forskrift. Noen tiltak har vi vurdert at har liten effekt på markedet, og disse har vi valgt å legge bort inntil videre.  

Oppsummering av tiltakene

Tiltak vimener børprioriterer først  Type endring  
Avregningsforskriften: Krav til pålagt fakturainformasjon som priselementer, avtalenavn og avtalens lengde Forskriftsendring  
Tiltak som er interessante, men krever videre arbeid og vurdering  Type endring  
Effektivt påslag  Forskriftsendring  
Definisjoner av standardbegreper   Forskriftsendring  
Påbud av enkelte avtaler  Forskriftsendring  
Vurdere en felles klageportal   Praksisendring  
Vurdere informasjonsportal til forbrukere  Praksisendring  
Vedvarende arbeid  Type endring  
Arbeid med strømpris.no og rapporteringsplikten  Myndighetssamarbeid  
Tilsynsaktivitet og sanksjonering  Myndighetssamarbeid  
Tiltak som nedprioriteres  Type endring  
Forbud mot enkelte avtaler   Forskriftsendring  
Utvide rapporteringsplikten til RME  Forskrift- og praksisendring  

Styrket myndighetssamarbeid  

Forbrukertilsynet og RME har gjennom våren drøftet ulike tiltak og forslag til regelverksendringer for å sikre et mer velfungerende og effektivt sluttbrukermarked.

– Vi samarbeider godt med Forbrukertilsynet. For å ta tak i strømmarkedet er det viktig at energi- og forbrukermyndigheter spiller på lag, og at utviklingen av forskrifter koordineres mellom forbruker- og energiregelverket, sier Kjetil Lund.

RME foreslår også å vurdere å gjøre det lettere for forbrukerne å finne informasjon og å klage når de opplever brudd på regelverket. Ansvaret for oppfølgingen av markedet er spredt mellom flere myndigheter, og det kan gjøre det vanskeligere for forbrukerne å forstå hvor de kan henvende seg. RME ønsker derfor at det vurderes å samle informasjon og klagemuligheter i en egen portal.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer