Nyhetsartikkel

25 november 2019

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 31,2 TWh

Av dette er 21,6 TWh bygget i Sverige og 9,5 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt er 22,5 TWh under bygging per oktober 2019, hvorav 13 TWh i Sverige og 9,6 TWh i Norge. Utover dette er 3,7 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per oktober 2019.

Av Informasjonsavdelnga, NVE

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land.

Kvartalsrapport 3, 2019 vil i første omgang kun publiseres med svensk beregningsrelevant forbruk, og ikke med norsk beregningsrelevant elforbruk i 2019. Bakgrunnen for det er at det er rapportert feil i målerverdier fra nettselskap, som gjør at NVE og Energimyndigheten avventer å publisere det norske tallet for beregningsrelevant elforbruk.

Det jobbes med å rette opp feilen og NVE og Energimyndigheten vil oppdatere kvartalsrapporten med norsk beregningsrelevant forbruk i 2019 når vi får riktige tall.

NVE og Energimyndigheten jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til elsertifikatmarkedet. Som et resultat av Energimyndighetens Transparentoppdrag (http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/redovisning-av-regeringsuppdrag-om-okad-transparens-i-elcertifikatsystemet/) vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedsstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjonsbehandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 3. Kvartal 2019 her. 

Kommentarer

kommentarer