Nyhetsartikkel

14 april 2019

Høyt aktivitetsnivå og gode tall

TrønderEnergi var i 2018 gjennom store endringer, og leverte samtidig et solid resultat.

Av Informasjonsavdelinga TrønderEnergi

Årsresultat etter skatt ble 588 millioner kroner i 2018 mot 494 millioner kroner i 2017.

– Vi hadde et svært høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2018. Resultatet viser at vi har en veldig god løpende drift innenfor både produksjon og nett. I tillegg har vi gjort store strukturelle endringer ved å selge kundevirksomheten vår til Fjordkraft. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 240 millioner kroner. Videre er vi snart i mål med å slå sammen nettvirksomheten vår med NTE Nett, inn i et nytt midt-norsk nettkonsern som blir Norges nest største nettvirksomhet, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Lenke: Enighet om nytt midt-norsk nettkonsern

Lenke: Selger strømsalgsvirksomheten til Fjordkraft

I tillegg ble 2018 en viktig milepæl for TrønderEnergis vindkraftsatsing. På slutten av 2018 oppnådde TrønderEnergi enighet om å gå sammen med Stadtwerke München om å bygge ut fire nye vindparker i Trøndelag, samt at det ble inngått en omfattende strategisk samarbeidsavtale om drift av vindparkene. Denne transaksjonen ga en gevinst på 270 millioner kroner.

– Vi gikk ut i markedet i fjor sommer for å teste interessen for å bli med oss i utbyggingen av de konsesjonsgitte vindkraftanleggene vi hadde i porteføljen. Vi opplevde meget stor interesse i markedet, og det gjorde at vi kunne velge den partneren som totalt sett ga oss den beste finansielle og industrielle oppsiden. Å maksimere den oppsiden var viktig både for TrønderEnergi som selskap, men selvsagt også for våre eiere som ønsker størst mulig avkastning for sine investeringer, sier Gjersvold.

Lenke: Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag

– Midt-Norge er et underskuddsområde på fornybar energi. I 2018 hadde vi et underskudd i regionen på 8 TWh. Ny vindkraftproduksjon i Midt-Norge skal derfor brukes til å dekke opp dette underskuddet. Mer fornybar energiproduksjon er viktig for å holde strømprisene nede til industrien og forbrukerne, og det er viktig for å bidra til energiomstillingen som følger i årene som kommer som en konsekvens av de ambisiøse klimamålene både vi og nasjonale myndigheter har satt frem mot 2030 og 2050, sier Gjersvold.

Under følger en mer detaljert beskrivelse om hvert enkelt segment i årsresultatet.

Energi
Produksjonen i 2018 var vesentlig lavere enn i 2017, men motvirkes av en høyere oppnådd kraftpris. I 2018 ble kraftproduksjon 1.770 GWh mot 2.366 GWh i 2017. Hoveddelen av produksjonen omsettes på kraftbørsen. Hensyntatt sikringskontrakter er oppnådd kraftpris 35,5 øre pr kWh i 2018 mot 27,4 øre i 2017. Driftsresultatet for energivirksomheten ble 288 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2017.

Nett
Antall nettkunder var 160.789 ved utgangen av 2018. En økning fra 147.998 nettkunder i 2017. Økningen er et resultat av innlemming av kundene i Kvikne, Rennebu og Gauldal, i tillegg til vekst i det opprinnelige konsesjonsområdet.

Underliggende driftsresultat hvor det justeres for inntektsføring av mer-/mindreinntekt viser en økning på 27 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Lenke til selve årsrapporten: Årsrapport 2018

Kommentarer

kommentarer