Nyhetsartikkel

01 mars 2019

Energiveteraner vil stanse utbygging av vindkraft på land

Norge er ikke tjent med en slik utbygging på land, skriver energiveteranene Erling Diesen, tidligere NVE-sjef, Lars Thue, pensjonert professor Handelshøyskolen BI og sivilingeniør Erik Fleischer.

De fleste berørte kommuner er motstandere av vindkraftutbygging. Protestaksjoner er på gang flere steder. De fleste vindkraftturbinene som er i drift i dag, er eid av utenlandske selskap

Vindkraftutbygging i Norge gir få nye arbeidsplasser. Alt utstyret til vindkraftturbinene produseres i utlandet. Bare bygging av veier og fundamenter gir arbeidsplasser i Norge. Målet burde være å omstille til flere og mer avanserte arbeidsplasser.

Natur- og miljøskadene for både artsmangfold og friluftsliv er store ved disse utbyggingene, større enn ved noen alternativ energiproduksjon pr kWh. I tillegg er det den mest arealkrevende energiformen. Veier for tungtransport må til for å få fram de store tårnene 100-140 meter høye og rotorvinger 50-70 meter lange. Vindparkene blir ofte plassert i et kupert fjellterreng hvor vindforholdene er gunstigst. De brede veiene fram til hver turbin og store oppstillingsplasser for løftekranene fører derfor til betydelige inngrep i naturen med store skjæringer og fyllinger. Et slikt landskap blir sterkt redusert som friluftsområde pga. turbinstøy og rotorer snurrende i alle retninger. Vingespissene kan komme opp i en hastighet på 300 km/time.

Dagens utbygging blir subsidiert av norske forbrukere med ca 15 øre/kWh i 15 år for de prosjektene som kommer på nettet innen 2021, dvs for ca totalt 25 milliarder kroner. Mye av kostnadene for nettilknytning tas av forbrukerne i Norge.

Kommunene får inn noe eiendomsskatt og grunneier kan få et relativt lite beløp pr år ved å leie ut grunnen.

Når det tas hensyn til naturen må derfor vindkraft på land betraktes som et samfunnsøkonomisk tapsprosjekt, selv om bedriftsøkonomien kan være positiv.

Norge er ikke tjent med en slik utbygging. Vindkraft fra land i Norge vil bare være en dråpe i havet i EUs omlegging til et nullutslippssamfunn. Til det trengs det andre og kraftigere tiltak.

Et bedre alternativ vil være vindkraftturbiner fundamentert på havbunn eller flytende på middels store dyp langt til havs og ute av syne. Det er en dyrere teknologi, men her er også kostnadene sterkt fallende. Equinor hevder at havet utenfor kysten vår har optimal dybde for flytende havvind på ca 100 meter. Med økende volum vil flytende havvindturbiner kunne bli konkurransedyktige. De kan produseres på land i Norge og taues ut på feltet eller ned mot Europa hvor markedet er. Dette vil skape mange arbeidsplasser i vår verkstedindustri, som kan dra nytte av sin offshore-kompetanse.

Les mer i Dagsavisen

Kommentarer

kommentarer