Nyhetsartikkel

20 januar 2019

Konsulentrapport om lokale energisamfunn

Flere eiendomsutviklere og nettselskap ønsker å la kunder gå sammen i lokale energisamfunn som eier kraftproduksjonsanlegg, for eksempel solcelleanlegg, og batterier.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

På oppdrag fra NVE har THEMA Consulting Group utarbeidet en rapport som kartlegger planlagte lokale energisamfunn i Norge, potensialet og barrierer for utviklingen. Ifølge rapporten er det ikke er behov for umiddelbare regelendringer.

NVE regulerer nettselskapene for å sikre at kundene får riktig kvalitet til riktig pris. Siden nettselskapene har monopol er det regler for hvilke aktiviteter de kan engasjere seg i og hva de kan kreve at kundene skal betale for via nettleien. De nye lokale energisamfunnene utfordrer den eksisterende reguleringen med tanke på hvem som skal eie og drifte nett og hvilke rettigheter kundene i et lokalt energisamfunn har.

– For NVE er det viktig å ivareta forbrukers rettigheter, både når det gjelder nettleie, leveringskvalitet og adgang til kraftmarkedet. Vi ønsket derfor å få en oversikt over lokale energisamfunn i Norge, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

I rapporten kommer det frem at de fleste av de identifiserte prosjektene er drevet av eiendomsutviklere og at prosjektene fremdeles er umodne. I følge rapporten har kun enkelte prosjekter gjort analyser av kost/nytte for deltakerne i prosjektet. Det er imidlertid ingen av de undersøkte prosjektene som har vurdert samlet samfunnsøkonomisk nytte av eget prosjekt.

Thema ble bedt om å peke på punkter i dagens regelverk som kan hindre de lokale energisamfunnene i å bli realisert. De konkluderer med at det ikke er behov for umiddelbare endringer i dagens regulering, og foreslår i første omgang å gi enkelte prosjekter dispensasjon fra deler av regelverket

– NVE jobber nå med et rammeverk for piloter, som vil gjøre det enklere å søke om dispensasjoner, for å kunne teste ut nye løsninger og forretningsmodeller. En midlertidig dispensasjon fra regelverket gir for eksempel mulighet til å prøve ut ny teknologi som kan redusere belastningen på nettet. For oss er det viktig å tenke på samfunnsøkonomien i prosjektene og se på om prosjektene bidrar positivt til kraftsystemet og til samfunnet som helhet. Det er også viktig å sikre en riktig fordeling av nettkostnader mellom lokale energisamfunn og andre nettkunder. Piloter kan bidra til økt kunnskap både for aktørene og myndighetene om virkningene av ny teknologi og nye forretningsmodeller, sier Ove Flataker.

Les rapporten her.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer