Nyhetsartikkel

11 juni 2018

Mener NVE må pålegge anleggsbidrag

Anleggsbidrag må pålegges for at nettselskapene skal gi riktigere prissignal for bruk og forsterkning av alle nettnivåer. Det vil gi en rimeligere kostnadsfordeling mellom ulike kunder.

Anleggsbidrag vil si at nettselskapene har rett til å kreve inn bidrag for å dekke anleggskostnader ved nettet. Regelverket for denne typen bidrag ligger under forskriften om kontroll av nettvirksomhet, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte på høring 27. mars. Denne uken har Energi Norge sendt inn sitt høringssvar til NVE.

Les hele høringssvaret her.

Les også: Åpner for anleggsbidrag i regional- og sentralnettet

Tariffering og anleggsbidrag

Dagens regelverk for anleggsbidrag

 • Dagens regelverk kom for om lag 20 år siden.
 • Det var forholdsvis overordnet og har gitt en del tvistesaker.
 • NVEs forvaltningspraksis er nedfelt i det oppdaterte regelverket, som bør bidra til lik praksis mellom nettselskapene.
 • Regelverket var i praksis avgrenset til å gjelde distribusjonsnettet og NVE har over lang tid arbeidet med å få utvidet dette til å gjelde også for det øvrige nettet.Energi Norge er særlig opptatt av at regelverket for tariffering og anleggsbidrag skal bidra til et kostnadseffektivt strømnett, med høy forsyningssikkerhet.

  – Det må legges til rette for verdiskaping, næringsutvikling og klimanytte, blant annet gjennom elektrifisering av samfunnet. Økt bruk av anleggsbidrag vil gi sterkere prissignaler for ny kraftproduksjon og forbruk, og kan igjen bidra til bedre utnyttelse av dagens nettkapasitet, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

  Bedre utnyttelse av nettkapasitet oppnås ved at nye kunder lokaliserer seg på steder i nettet der det er ledig kapasitet.

  Omlegging av energibruk
  Det er også et sterkt ønske om å få til en samfunnsmessig omlegging av energibruk fra fossile brensler til utslippsfri energibruk. Et for sterkt prissignal til nye kunder, eller for høyt kostnadsnivå i kraftnettet, kan bidra til at attraktive nyinvesteringer i kraftproduksjon eller kraftkrevende industri flyttes til andre land.

  – Det er viktig å finne en balanse mellom disse faktorene ved utforming av et regelverk for anleggsbidrag, på samme måte som regelverket også må utgjøre en balanse mellom hva eksisterende og nye kunder skal dekke, avslutter Svartsund.

  Energi Norge er særlig opptatt av følgende punkter i høringen:
  • Forskriftsendringen må sikre at anleggsbidrag blir pålagt. Det bør likevel være muligheter til å bruke noe skjønn, slik at dette ikke blir en barriere når det kommer til overgangen fra fossilt til fornybart forbruk.
  • Muligheten til å sette et bunnfradrag må fjernes. Det vil si at nettselskapene må ta fullt anleggsbidrag i det radielle nettet. Alternativt bør man vurdere å innføre et standardbeløp som er likt for alle nettselskap.
  • Det bør opprettes regler som tillater selskapene å kreve anleggsbidrag i masket nett. Dette er med på å gi et mest mulig riktig prissignal til kunder som skal etablere seg.
  • NVEs forslag om en reduksjonsfaktor på 0,5 bør muligens være noe større i starten på transmisjonsnettnivå (Sentralnettet). I utgangspunktet frem til man får erfaring med denne utvidelsen av ordningen med anleggsbidrag.
  • Det er viktig at ikke det nye regelverket genererer mange nye tvistesaker.

  Forskrifter skal i hovedregelen ikke gis tilbakevirkende kraft. Energi Norge foreslår at de tre kriteriene med referanse: «før 26. mars 2018» i § 16-12 gjelder fra tidspunktet for iverksettelse av ny forskrift, det vil si «fra 1. januar 2019».

  1. Høringssvar: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

   Les Energi Norges høringssvar til NVEs forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (mai 2018).

Kommentarer

kommentarer