Nyhetsartikkel

07 juni 2018

Nasjonal ramme for vindkraft – Grunnlagskart og temarapporter er publisert

NVE har publisert to viktige grunnlagskart for en nasjonal ramme for vindkraft. Dette betyr at vi nå er ferdige med steg to i prosessen med å identifisere områder for vindkraftutbygging i Norge.

Det første kartet gir en oversikt over de områdene som av forskjellige grunner er ekskludert fra videre analyse. Det andre kartet er et såkalt LCOE-kart. LCOE-kartet gir en grov fremstilling av hvilke områder som kan ha lavere produksjonskostnader enn andre områder. Begge kartene finner du her sammen med forklarende notater.

Vi har samtidig publisert tre temarapporter. Den ene rapporten tar for seg virkninger for reindrift og annen samisk utmarksbruk. Den andre rapporten handler om risiko for iskast og hvordan denne risikoen kan minimeres. I tillegg har vi på vegne av Riksantikvaren publisert en rapport om virkninger for kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren har på samme måte som Miljødirektoratet fått et eget oppdrag om å bidra til den nasjonale rammen, og har derfor fått ansvar for å lage denne temarapporten.

Rapportene kan du finne her.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til prosjektleder Erlend Bjerkestrand.

 

Nasjonal ramme for vindkraft på land

  • Stortinget bestemte i sin behandling av stortingsmeldingen om energipolitikk i 2016 at det skulle utvikles en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.
  • NVE ble tildelt et oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å lage et forslag til en nasjonal ramme.
  • Del 1 av oppdraget er å skaffe et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvilke virkninger vi kan forvente av landbasert vindkraft.
  • Del 2 går ut på å identifisere de mest egnede områdene for vindkraft på land i Norge.
  • NVE har et omfattende samarbeid og dialog med både forskjellige etater og interesseorganisasjoner.
  • Det endelige forslaget for en nasjonal ramme for vindkraft skal leveres til Olje- og energidepartementet innen 1. mars 2019. Det er lagt opp til at departementet skal sende forslaget på en høring.

Kommentarer

kommentarer