Nyhetsartikkel

20 april 2018

Elcertifikatreserven fortsätter sjunka – något högre pris

Elcertifikatreserven fortsätter sjunka och elcertifikatpriset är något högre. Det visar de senaste siffrorna från Energimyndigheten.

Av Slussen Building Services

Förnybar elproduktion i Sverige inom elcertifikatsystemet 2003 – 2017, baserat på antalet utfärdade elcertifikat.

I Sverige har vindkraften ökat sin produktion igen efter svackan under 2016. Under 2017 producerades 17 TWh vindkraftsel inom elcertifikatsystemet jämfört med 14,9 TWh året innan. Ett trettiotal nya vindkraftsanläggningar godkändes under året.

Trenden med stark tillväxt av solcellsanläggningar håller i sig och mer än 2000 sådana anläggningar nyregistrerades under 2017. Produktionen ökade med omkring 60 procent och är nu uppe i 74 GWh.

De nya kvoterna ledde till att reserven av elcertifikat (gemensamt för Sverige och Norge) fortsatte att minska med 2,6 miljoner certifikat, från 13,3 till 10,7 miljoner certifikat.
Biobränslen fortsätter vara en viktig del av elcertifikatsystemet

Under 2017 godkände Energimyndigheten ca 2100 nya anläggningar inom det svenska elcertifikatsystemet. Nio av dessa var biobränsleanläggningar, varav de flesta relativt små, och denna energikälla ökade från 4,5 till 5,3 TWh.
Kvotpliktig elanvändning

Den kvotpliktiga elanvändningen var i princip oförändrad, 92 TWh. Volymen motsvarar 22,7 miljoner elcertifikat enligt den nya justerade kvotkurvan som anger en kvotplikt på 24,7 procent för 2017.De nya högre kvoterna, som började gälla 1 januari 2016, är justerade med hänsyn till för låga kvoter under tidigare år. De nya kvoterna har till syfte att öka den förnybara elproduktionen med 28,4 TWh mellan åren 2012 och 2020, men kommer också att leda till att en stor del av det överskott som ackumulerats i elcertifikatsystemet (elcertifikatreserven) succesivt minskar. Vid annulleringstillfället för beräkningsåret 2017 minskade reserven med 2,6 miljoner certifikat, det vill säga med omkring 20 procent.

Elanvändningen i den elintensiva industrin är delvis undantagen kvotplikt. Totalt undantogs 38,8 TWh från kvotplikt.

Andelen certifikat som annullerades i rätt tid var 99,95 procent, och ingen kvotpliktig aktör var oense med Energimyndigheten om mängden certifikat som skulle annulleras.

–Vi vill tacka alla aktörer som deklarerar via vår e-tjänst. Det möjliggör effektivare arbete för oss och ökar möjligheten till egenkontroll för aktörerna, säger Zinaida Kadic, chef för enheten för elcertifikat och ursprungsgarantier på Energimyndigheten.
Elkundens kostnad fortsatt låg

Priset på elcertifikaten har varit lågt under året. I början av 2017 sjönk priset på elcertifikat kraftigt och certifikat omsattes den 16 februari 2017 till ett pris av 41 kronor, vilket är den lägsta nivån sedan systemet infördes.

Den genomsnittliga kostnaden för elkunden blev 3,1 öre per kWh, vilket är en liten sänkning sedan förra året.
Vad är elcertifikat?

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna säljer elcertifikaten på en öppen marknad till en elleverantör eller kvotpliktig elanvändare, och priset bestäms mellan säljare och köpare. Elleverantören i sin tur säljer den förnybara elen till slutkunderna, och kostnaden för elcertifikaten debiteras kunden. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.
Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive använt under föregående år. Den 3 april 2018 annullerades cirka 23 miljoner elcertifikat baserat på inlämnade deklarationer.

Källa: Energimyndigheten

Kommentarer

kommentarer