Nyhetsartikkel

06 april 2018

Høring: Nettselskapene må ta anleggsbidrag

NVE vil endre regelverket for anleggsbidrag ved nettutbygginger: Mens selskapene kan ta anleggsbidrag i dag, må selskapene i fremtiden finansiere prosjekter ved brukerbetaling. Dette gjelder også for regional og transmisjonsnettet. Dine innspill er viktige!

Av Audun Kolstad Wiig
KS Bedrift

Bakgrunnen er blant annet at mer ny fornybar energi vil bli matet inn på nettet i årene fremover. Dersom nettselskapet finansierer tilkoplingen, vil tariffene øke for andre kunder. NVE ønsker at det skal sendes bedre prissignaler til nettkundene.

I tillegg til at anleggsbidrag endres fra en kan-bestemmelse til en må-bestemmelse, foreslår direktoratet også flere, omfattende grep i regelverket for anleggsbidrag. Blant annet skal det ikke bli tillatt å tilby bunnfradrag til nye kunder.

«Vi mener det er overveiende positivt at investeringer betales av kundene som utløser dem. Dette reduserer nettleien for øvrige kunder, og sender reelle prissignaler. Samtidig mener vi det vil være fornuftig å åpne for at selskapene kan gi lave bunnfradrag. Dette vil redusere administrative utgifter for selskapene», påpeker Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Vi mener selskapene bør kunne gi bunnfradrag på inntil 15.000 kroner, men ønsker innspill på dette punktet.

Ettersom NVE vil at anleggsbidrag blir en skal-bestemmelse, vil direktoratet fjerne muligheten til å kreve tilknytningsgebyr.

Alle må følge tiårsregelen
NVE vil også gjøre den såkalte tiårsregelen til en skal-bestemmelse. Dette innebærer at nettselskapene alltid fastsetter og krever inn anleggsbidrag fra kunder som gis tilknytning eller økt kapasitet i nettanlegg som ble anleggsbidragsfinansiert for inntil ti år siden. Regelendringen skal begrense mulighetene til å tilpasse seg strategisk, for ikke å være aktøren som utløser og må dekke kostnadene ved nettinvesteringer.

Tiårsregelen skal følge anlegget, og ikke eieren av anlegget. Dersom aktøren som utløste investeringen flytter før perioden er utløpt, skal nettselskapet betale tilbake til ny eier. Nettselskapene har så langt hatt varierende praksis rundt tiårsregelen.

«Med denne forskriftsendringen pålegges selskapene å opptre som en innkrevingssentral. Dette kan pålegge selskapene økte administrative utgifter. Vi ønsker medlemmenes innspill på om NVE bør tenke annerledes rundt dette punktet», sier Strand.

Ny innmatingstariff
NVE foreslår i samme høring grep i tariffene for innmating av produksjon.

«Dette skal fastsettes på grunnlag av faktisk innmating for alle produsenter, også de under 1MW. Dette forslaget vil føre til at avregningsgrunnlaget for produsentene under 1 MW blir mer representativt for den faktiske bruken av nettet», skriver direktoratet i høringsdokumentet.

NVE påpeker at det i henhold til dagens regelverk har vært vanlig å fastsette fastleddet for disse produsentene på grunnlag av 30 prosent av installert effekt, multiplisert med 5000 timer.

Direktoratet vil også sende riktigere prissignaler til produsentene, ved at alle kraftverk med installert effekt lik eller større enn 1 MW marginaltapsberegnes punktvis.

Reduksjonsfaktor i regional- og transmisjonsnett
Det blir egne regler for anleggsbidrag knyttet til innmating av produksjon i regional- og transmisjonsnettet. I henhold til forslaget skal innmatings- og uttakskunder under 1 MW ikke betale anleggsbidrag. Kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag på disse nettnivåene skal også reduseres med en faktor på 0,5.

«Det kan være prosjekter som mottar et så stort anleggsbidrag at prosjektet ikke blir realisert. Dette kan være riktig ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. En reduksjonsfaktor vil bidra til å redusere risikoen for at anleggsbidraget blir et for sterkt prissignal», skriver NVE.

Dette er en viktig høring for hele bransjen, både på produksjons- og nettsiden. Det er derfor viktig for oss å motta dine innspill, før vi sender inn høringssvar på vegne av medlemmene.

Kommentarer

kommentarer