Nyhetsartikkel

03 april 2018

Ny kraftkommune topper Økonomibarometeret

Etter tre år med topplassering får Bykle avløsning øverst på Økonomibarometeret fra Kommunal Rapport.

To kommuner hopper over 200 plasser fra i fjor. Her finner du hele oversikten.

Økonomibarometeret er økonomidelen av Kommunal Rapports omfattende måling Kommunebarometeret, som publiseres i sin helhet 4. april.

Oversikten er i stor grad basert på Statistisk sentralbyrås Kostra-database, som ble publisert torsdag.

Nå er økonomitallene i Kommunebarometeret klare. De viser at Kommune-Norge fikk et korrigert netto driftsresultat på 3,5 prosent i fjor, litt ned fra toppåret 2016.

I korrigeringen fjernes netto avsetninger til bundne fond og pensjonsutgiftene korrigeres. For 2017 gir det betydelig utslag for enkeltkommuner. Torsken har det beste netto driftsresultatet i Kommune-Norge, men det er knyttet til sammenslåingen på Senja – inntektene må i stor grad settes på bundnet fond fordi kommunen alene ikke bestemmer hvordan de skal disponeres. Etter korreksjonen faller resultatet fra over 30 prosent til drøyt 6 prosent. Det er likevel nær de aller beste – uvant for kommunen som har vært i Robek siden registeret ble opprettet i 2001.

Best korrigert netto driftsresultat har Forsand, med en margin på 22 prosent, fulgt av Aukra (21 prosent) og Åseral (11 prosent).

Nettopp Åseral overtar tabelltoppen i Økonomibarometeret basert på de foreløpige Kostra-tallene, etter at en annen kraftkommune i Agder, Bykle, har toppet tre år på rad.

Kraftkommunen, som skal fortsette som egen kommune også etter kommunereformen, har ifølge statistikken nå et oppsamlet disposisjonsfond på 75 prosent av driftsinntektene – det dobbelte av Bykle. Bare Aukra er i nærheten av en så stor buffer i regnskapet.

Ingen av disse kraftkommunene har gjeld å snakke om – egne verdier er langt større. Den netto renteeksponerte formuen i Åseral utgjør om lag 80 prosent av årlige inntekter. Finansinntektene, før avdrag, var på nesten 11 prosent i fjor, det høyeste i moderne tid.

Les mer i Kommunal Rapport

Kommentarer

kommentarer