Nyhetsartikkel

05 mars 2018

Energi Norge avviser NVEs modell for effektprising

Energi Norge støtter ikke NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt til kundene i distribusjonsnettet. En slik ordning vil kunne føre til ekstra kostnader, omdømmemessige utfordringer og feil prissignaler.

I et høringsdokument foreslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å innføre en ny modell for nettariffering i distribusjonsnettet. Modellen skal ifølge NVE bidra til økt nettutnyttelse, inntekter til nettselskapene og den skal være forståelig for abonnentene.

Energi Norge kan ikke støtte NVEs forslag, da modellen blant annet fremstår som vanskelig å forstå for kundene. Næringspolitiske rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge mener også at friheten til å selv bestemme detaljene i tariffutformingen er viktig for nettselskapene, slik at tariffen kan tilpasses lokale nettutfordringer.

Modell for abonnert effekt
Forslaget fra NVE bygger på en modell hvor kundene skal abonnere på eget effektuttak (kWh/h), med mulighet for å betale for overforbruk når forbruket overstiger abonnementet. De faglige argumentene som taler for innføring av abonnert effekt synes å være ensidig basert på én forbrukerundersøkelse.

I undersøkelsen står det gjentatte ganger at forbrukerne synes det er vanskelig å forholde seg til begrepet effekt. Energi Norge mener dette gir signaler om at man bør unngå en tariff basert på abonnert effekt og med overforbruksledd.

– Når forbrukerne ikke forstår begrepet effekt, er det åpenbart at abonnert effekt ikke er en forståelig modell. Da mener vi at bruk av en tariff med et variabelt energiledd (øre/kWh) , vil være mer fornuftig, sier Svartsund.

Fokus på økt kundevennlighet
– For de større kundene ønsker vi å beholde dagens praksis med målt effekt. Den er godt innarbeidet. For de mindre kundene bør tariffen bestå av et fastledd og et variabelt energiledd. En modell basert på målt effekt kan også være mulig for de mindre kundene, sier Svartsund.

Ved bruk av en modell med målt effekt benytter kunden seg av målt effekt (kWh/h) i definerte perioder. Dette vil være en bedre løsning for forbrukertilpasning.

Energi Norge mener den nye modellen som NVE foreslår har flere ulemper:
  • Forbrukeren skal betale for noe som er bestilt og ikke basert på faktisk bruk av energi/effekt
  • Bestillingen skal skje etter anbefaling fra nettselskapet, det vil være krevende for forbrukeren å forholde seg til
  • Modellen vil gi ekstra kostnader og omdømmemessige utfordringer for nettselskapene
  • Forslaget kan også gi store og uheldige omfordelinger ved overgang fra dagens tariff, og til abonnert effekt for de større næringskundene
  • Ordningen kan gi feil prissignal med tanke på å utnytte nettet best mulig

Les mer om NVEs forslag her.

  1. Høringssvar: Tariffer i distribusjonsnettet

    Les Energi Norges høringssvar til NVEs forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Energi Norge støtter ikke NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt til kundene i distribusjonsnettet (februar 2018).

    Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer