Nyhetsartikkel

23 februar 2018

Mönsterås försvarar vetorätt mot vindkraft

Remissvaren angående kommunernas vetorätt mot vindkraft har kommit in. En stark majoritet av kommuner – 19 av 22 – är negativa till att avskaffa vetorätten mot vindkraft.

Av Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, ordförande respektive vice ordförande för FSL – Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Per Fahlén, professor emeritus (f d energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola), medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA

Vindkraften byggs nu ut i rask takt. FSL – Föreningen Svenskt Landskapsskydd – är motståndare till utbyggnaden, som förvandlar stora markområden på landsbygden till industrilandskap, och som medför hälsoproblem för många närboende.

Kommunerna har vetorätt mot utbyggnad, det vill säga de kan säga nej tack till en föreslagen etablering.

Vindkraftsbranschens intresseorganisation Svensk Vindenergi stöder förslaget. Många vänner av kommunalt självstyre är emot, till exempel SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det lokala självstyret är det argument som väger tyngst bland de flesta kommunerna. För FSL är naturskyddsfrågan viktig.

Det visar sig att av 22 svarande kommuner, är 19 negativa till förslaget. En stark majoritet vill alltså ha kvar vetorätten.

En av de 19 kommuner som är negativa till de centrala myndigheternas förslag är Mönsterås. Kommunstyrelsen skriver i sitt yttrande:

”Mönsterås kommun antog redan i mars 2010 en vindbruksplan för kommunen.

Mönsterås kommun anser att tillståndsprocesserna fungerar väl, och avstyrker därför Energimyndighetens och Naturvårdsverkets rekommendation att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap §4 miljöbalken ska upphävas.”

FSL menar att Mönsterås avstyrkande är klokt och vilar på goda grunder. Vidare är vetorätten redan i dag begränsad till större parker. Den infaller först vid fler än sju verk, eller vid fler än två verk över 150 meters höjd. Nu planeras vindparker i landet med upp till 250 meters höjd. En större vindkraftetablering av modernt slag dominerar och präglar karaktären för hela kommunen. Detta är ett gott och sakligt argument för att kommunerna även fortsättningsvis ska äga frågan – på samma sätt som uranbrytning och slutförvar av kärnavfall i dag är föremål för kommunal vetorätt.

Nu väntar vi på propositionen. Om det blir någon. Enligt FSL är frågan inte angelägen – dagens lagstiftning fungerar väl, vilket också stöds av kommunernas inställning och remissvar.

Men vindkraftsindustrins intresseorganisation Svensk Vindenergi lobbar energiskt för att kommunernas vetorätt ska bort.

Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, ordförande respektive vice ordförande för FSL – Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Per Fahlén, professor emeritus (f d energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola), medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA

Tidligere trykket i Østra Småland

Kommentarer

kommentarer