Nyhetsartikkel

09 januar 2018

Godt, kraftfullt nytt år!

Nitidig arbeid og økt kompetanse i KS Bedrift bar frukter i 2017. I året som kommer skal vi bringe et godt arbeid videre.

Et årsskifte er en god anledning til å gjøre opp regning for året som er gått – og samtidig gi et blikk inn i året som kommer, skriver KS Bedrift Energi på sine nettsider og fortsetter:

«I 2017 skjedde mye som vil påvirke arbeidet vårt i tiden fremover. Ikke bare fikk vi et direktørskifte, da Øivind Brevik inntok førersetet i KS Bedrift. Øivind ledet Romerike Avfallsforedling (ROAF) fra å være et lite, kommunalt avfallsselskap til å bli landets mest moderne bedrift for håndtering og foredling av det vi kaster i søpla. Et nytt, strategisk blikk på hvordan vi skal jobbe for å fremme interessene til medlemmene våre er bra.

Vi fikk også Anna Ljunggren på energi-teamet. Anna kom direkte fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og ga umiddelbart ny energi til arbeidet vårt for å forbedre rammevilkårene til energimedlemmene. Dette ga raskt frukter. Etter hektisk, innledende møtevirksomhet med ulike krefter på Stortinget, la Senterpartiet i starten av desember frem forslag om å oppheve kravet om det funksjonelle skillet for selskap med under 30.000 kunder. Etter flere møter har vi fått oppløftende signaler om støtte fra andre partier.

Vi har også lagt vekt på å involvere medlemmene i dette arbeidet. I ulike hjørner av landet mobiliserer selskapene for å påvirke nedenfra. Dette er oppløftende og setter tonen for hvordan vi skal jobbe i 2018. Når Senterpartiets forslag skal stemmes over til våren, er målet selvfølgelig at forslaget skal få flertall. Vi jobber iherdig for at dette skal skje og diskuterer kontinuerlig – også med medlemmene – hvordan vi skal gå frem.

Tunge høringssaker.
Også andre, tunge saker vil prege arbeidet vårt i de kommende månedene. Rett før jul publiserte NVE en høring bransjen har ventet på lenge: Innføring av effekttariffer for alle uttakskunder. Ettersom NVE har jobbet med høringen i årevis er dette tydelig en vanskelig sak for direktoratet. Høringsdokumentet inneholder en lang rekke spørsmål og ønsker om innspill fra NVEs side. Det er selskapene som best vet konsekvensene av en omlegging av tariffstrukturen. For at vi skal kunne gi NVE så godt begrunnede innspill som mulig, er det viktig at dere gir oss deres synspunkter og vurderinger.

En annen tung høringssak som vil påvirke bransjen, er nye sikkerhetskrav til selskapene. Balansegangen er vanskelig: Samtidig som digitalisering øker behovet for godt forankrede sikkerhetstiltak i kraftselskapene, er det viktig å påse at medisinen ikke påfører pasienten unødige bivirkninger. Også her er det viktig med innspill fra bransjen.

Til sist vil også arbeidet med fellesregning for nett og strøm og kommende endringer i regelverket for anleggsbidrag beskjeftige oss, samtidig som vi skal reise land og strand rundt for å møte medlemmene der de er. Senhøsten 2017 startet vi sammen med Adapt Consulting et tilbud hvor medlemmene får konkrete tips om hvordan inntektsrammemodellen kan utnyttes bedre, for at selskapene kan ta igjen de større på effektivitetsmålingen. Dette tilbudet har fått gode tilbakemeldinger, og vil bli utvidet i år.

Vi går med andre ord et hektisk år i møte. I en bransje i rask endring får både vi og selskapene mye å gjøre. Det overordnede målet vårt er like enkelt oppsummert som tidligere: Å gjøre rammevilkårene deres best mulig, i tettest mulig dialog med dere.»

Kommentarer

kommentarer