Nyhetsartikkel

03 januar 2018

Elektrifiering kan minska kemiindustrins utsläpp med 70 procent

Elektrifiering inom industrin är en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Under ett lunchseminarium i riksdagen diskuterades vilken roll elektrifiering kan spela för att minska koldioxidutsläppen. Seminariet arrangerades av riksdagsledamöterna Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L) även riksdagsledamöter och representanter från både kraft- och tillverkningsindustri deltog, enligt Ikem.se.

Sverige har en unik position med en nästintill koldioxidneutral elproduktion. Detta skapar möjligheter för tillverkningsprocesser inom industrin med låg klimatbelastning. Under seminariet deltog Vattenfall och IKEM:s medlemsföretag Cementa och Preem med sina perspektiv och berättelser om deras arbete för att minska klimatavtrycket med elektrifiering.

– Sverige står inför ett innovationssprång för att nå klimatmålen med att minska koldioxidutsläppen. Det är en process som kan ta tid och innebär risker varför dialog och samarbete mellan industrin och politiken är nödvändig, säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.

Mikael Nordlander, head of R&D portfolio på Vattenfall berättade att det globalt investerades 240 miljarder dollar i energiprojekt under 2015. Trots att investeringarna var 15 procent lägre än året innan ökade kapaciteten med hela 10 procent,  vilket visar att det sker en teknikutveckling och att kostnaderna går ned. Elproduktion med vind- och solkraft beror på rådande väderförhållanden vilket innebär att det uppstår överskott och underskott av el. Teknik som sparar el i form av vätgas är ett sätt att anpassa elproduktion och elbehov över tid.

Mikael Nordlander pekade på att den el som idag exporteras i större utsträckning skulle kunna användas till förädling till industriprodukter i Sverige.  Genom fortsatt elektrifiering kan Sverige ta ett innovationssprång som minskar industrins klimatutsläpp med 70 procent. Förutsättningarna för att en utvecklad elektrifiering i Sverige är mycket god och stärker tillverkningsindustrins exportmöjligheter.

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa gav cementindustrins perspektiv och talade om betydelsen av att befolkningen ökar i världen och att samhället blir alltmer urbaniserat. Betong är det vanligaste byggmaterialet och efterfrågan på betong kommer att fortsätta öka i takt med urbaniseringen. Som en del i arbetet med att påverka sin klimatkalkyl arbetar Cementa sedan 90-talet med att ersätta kolet i sina tillverkningsprocesser.

En stor utmaning för cementindustrin är att basråvaran kalk, som är basråvaran i cementtillverkning, avger koldioxid i processen. Cementa vill därför utveckla en process som frigör koldioxid från kalken med elektrifiering och som ersätter bränsle som används idag. Utsläppen skulle då kunna reduceras med runt 30 procent, men detta kräver både teknisk utveckling och investeringar.  Karin Comstedt Webb pekade på att investeringsstöd behövs för utveckling och forskning om elektrifiering av tillverkningsprocesser. Viktiga frågor för Sverige är att se över nya användningsområden och förvaring av koldioxid och att göra det möjligt att transportera över landgränser.

Sören Eriksson, affärsutvecklare på Preem bidrog med drivmedelbolagens syn på elektrifiering.  Preem driver idag forskningsprojekt för att minska sin klimatpåverkan. En del handlar om att fånga upp koldioxiden så att den kan användas i andra tillämpningar. En viktig förutsättning för detta är att lagstiftningen ändras så att den tillåter lagring och transport av koldioxid. Då skulle det finnas intresserade parter för Preem att samverka med. Sören Eriksson menade att elektrifiering och vätgaslager är en intressant möjlighet om elpriserna är låga och elen har ett lågt koldioxidavtryck.

Seminariet avslutades med en gruppdiskussion kring elektrifiering och möjligheter till minskade koldioxidutsläpp. Deltagarna var enade om att politik och näringsliv behöver dra i samma riktning för att Sverige ska kunna nå klimatmålen. Kunskapsutbyten och dialog är avgörande för att driva utvecklingen framåt. Industrins förhoppning är att Sverige fortsatt ska ligga i toppen som basindustrination. Då finns det förutsättningar för att exportera vår kunskap om klimatvänlig produktion vilket i sin tur kan innebära stor skillnad globalt.


Lunchseminariet ingår i en serie som Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L) arrangerar i riksdagen. Deltagande under seminariet var Mikael Nordlander, head of R&D på Vattenfall, Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef på Cementa och Sören Eriksson, affärsutvecklare på Preem.

Kommentarer

kommentarer