Skrev historie: På en ledersamling torsdag signerte direktørene i Ballangen Energi og Nordkraft den historiske avtalen. Se bilder for nedlasting til høyre.

Verdier og arbeidsplasser i Ballangen
For Ballangen Energi var det to motiv til at prosessen med Nordkraft kom i gang: Stortinget har vedtatt at det skal gjøres et skille mellom nett og øvrig virksomhet i alle energiselskap innen 2021. Dette ville gjort dagens Ballangen Energi dyrere å drifte. I tillegg kommer kommunesammenslåinga, som fra 2020 ville gitt to energiselskap i den nye storkommunen. Det er heller ikke effektivt, og begge selskap har derfor sett fordelen av å samordne seg i god tid før 2020.

– Vi mener dette er bra for selskapene, eierne og ikke minst for innbyggerne i det som om vel to år blir samme kommune. Dette blir en solid plattform for videre utvikling av arbeidsplasser i Ballangen, et viktig formål med arbeidet Ballangen Energi har lagt ned i denne avtalen. Deler av utbyttet fra et mindre Ballangen Energi kan brukes til næringsutvikling og andre allmennyttige formål. Det er viktig at verdier fra naturressursene blir igjen i Ballangen for å skape aktivitet, sier Knutsen.

Økt lønnsomhet for Nordkraft bidrar til utbytte
I tillegg til økt avkastning fra et større og mer effektivt nett, vil Nordkraft få økte inntekter fra driften av kraftproduksjonen i dagens nabokommune. I tillegg vil Nordkrafts prosjektavdeling bistå i samarbeid med Ballangen Energi AS for videre utvikling av denne.

– Større og mer effektivt nett, økte inntekter fra operatørskap og mer utbygging av fornybar energi, er helt i tråd med vår strategi. Med dette blir en enda større andel av inntektene våre mer stabile, fordi nettdrift, operatørskap og utbygging ikke påvirkes av svingninger i kraftprisen. Det gjør oss i stand til igjen å kunne utbetale utbytte til våre eiere, ifølge Frantzen.

God prosess
Denne prosessen startet i vinter. Begge parter så umiddelbart at de vil ha fordeler av en slik avtale. Partene har informert både eiere og ansatte underveis i prosessen. At åpenhet, informasjon og kommunikasjon har skapt gjensidig tillit og vært nøkkelen til en god prosess, er de to direktørene Wiggo Knutsen og Eirik Frantzen enige om.

 

Fakta

Ballangen Energi AS Nordkraft AS
Eiere Ballangen kommune Narvik kommune 50,01 %, Jämtkraft AB 28 %, Hålogaland Kraft AS 16,66 %, Troms Kraft AS 5,33%
Nettkapital 31.12.2015 55 087 mill kr 216 789 mill kr
Geografisk utstrekning av nettet Ballangen kommune + deler av Tysfjord kommune Narvik kommune
Antall nettkunder 3 067 12 246
Ansatte i konsern Ca. 34 + 2 lærlinger Ca. 114 + 5 lærlinger
Virksomhet utenom nettdrift kraftproduksjon, kraftsalg, installasjon, fiber/bredbånd, butikk, eiendom og eierskap i Ballangen Sjøfarm kraftproduksjon, prosjekt (utbygging), entreprenør + eierskap i kraftsalg (Kraftinor), energirådgivning (Enerconsult)