Nyhetsartikkel

13 september 2017

Setter ned nettleien

Økt aktivitet innen havbruksnæringen gir lavere nettleie og dermed også billigere strømpris i Nord-Salten.
Nord-Salten Kraft AS satte ned nettleien med virkning fra 1. september. Det er energileddet som reduseres med 2 øre  per kilowatt-time for alle kunder i distribusjonsnettet.

– For en normalhusholdning med et årlig forbruk på 20.000 kilowatt-timer utgjør dette 400 kroner i året, opplyser selskapet i en pressemelding.

Nord-Salten Kraft har sitt hovedkontor på Ulvsvåg i Hamarøy.

Bakgrunnen for at Nord-Salten Kraft AS nå kan redusere nettleien er blant annet en utvikling med økt forbruk, i tråd med selskapets langtidsprognoser.

-Dette er i hovedsak knyttet til næringsutvikling i regionen, mye innenfor havbruksnæringen. I tillegg leverer nettvirksomheten i henhold til lantidsprognoser på budsjett og kostnadsutvikling, opplyser selskapet.

Gledelig økning
Administrerende direktør i selskapet, Stein Valle, sier til Avisa Nordland at økt aktivitet innen havbruksnæringen i Nord-Salten er den viktigste årsaken til at nettleien kan settes ned. En annen medvirkende årsak er at kraftselskapet har klart å banke ned kostnadene sine.

-Det er ikke så ofte vi kan gjøre det, men vi har hatt en gledelig utvikling i strømforbruket, hvis det går an å si det slik. Jo mer kraft som distribueres i nettet vårt, jo flere er det å fordele regningen på. forklarer Valle.

Innen havbruk har flere nye og store anlegg i Steigen blitt tatt i bruk de senere årene.

-I tillegg til de nye anleggene, har flere flytende oppdrettsanlegg gått over fra dieselaggregat til å bruke landstrøm. Det er også en generell brukbar høy aktivitet i regionen, sier Valle.

-Kan kundene til Nord-Salten Kraft AS forvente ytterligere nedgang i nettleien når det nye lakseslakteriet til Cermaq og det nye smoltanlegget til Nordlaks Smolten AS står ferdig i løpet av 2018?

-Disse utbyggingene kan i alle fall påvirke nettleien i den retningen. Utfordringen er at Statnett signaliserer en ganske kraftig økning av sentralnett-tariffene. Vi håper at vi i alle fall skal unngå å måtte sette opp nettleien som følge av dette som følge av de mange positive tingene som skjer i Nord-Salten, svarer Valle.

 

Ringvirkninger: Den storstilte utviklingen i havbruksnæringen i Steigen de siste årene bidrar til nedsatt nettleie og dermed også lavere strømpris.
Ringvirkninger: Den storstilte utviklingen i havbruksnæringen i Steigen de siste årene bidrar til nedsatt nettleie og dermed også lavere strømpris.

Setter rammene
Myndighetene, gjennom Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) setter rammene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Dette er rammevilkår som påvirkes av blant annet investeringsnivået, drift- og vedlikeholdskostnader, nettap med mer hos nettselskapene.

Nettleien i Norge varierer fra landsdel til landsdel, avhengig av befolkning og geografi. Det koster nesten det samme å drive strømnettet uansett om det går mye eller lite strøm gjennom ledningene. I praksis betyr det at nettleien per kunde er lavest i tett befolkede områder og høyere i strøk med spredt bebyggelse.

– De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet. Selskapene som eier strømnettet blir regulert av myndighetene både gjennom teknisk og økonomisk overvåkning. Denne reguleringen skal sikre effektiv utbygging og drift, slik at vi har et fortsatt stabilt strømnett i Norge, opplyser Nord-Salten Kraft i gladmeldingen til kundene sine.

Kommentarer

kommentarer