Nyhetsartikkel

21 juni 2017

Endring av elsertifikatloven godkjent

Riksdagen i Sverige har godkjent endring av elsertifikatloven og endringsavtalen med Norge.

Riksdagen har den 20 juni 2017 sagt ja till ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med ytterligare 18 terawattimmar till 2030 och elcertifikatsystemet förlängs till 2045.

Riksdagen har även godkänt ett nytt avtal mellan Sverige och Norge. Sedan 2011 har Sverige ett avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringarna i avtalet om en gemensam elcertifikatsmarknad sker som en följd av ett nytt mål för produktion av förnybar el till 2030.

Lagändringarna som beslutades av riksdagen innebär även att kvoterna som i dag finns i lagen flyttas till förordningen om elcertifikat. I lagen anges hur kvoterna ska beräknas samt vilka ändringar av kvoterna, så kallade tekniska justeringar, som för göras i förordningen och hur sådana justeringar ska göras.

Lagändringarna innebär även förenklingar för hantering av kvotplikten för vissa leveranser av el, bland annat till laddstationer för fordon. Beslutade lagändringar gäller från den 1 januari 2018.

Läs mer om riksdagens beslut.

Läs mer om elcertifikatsystemet.

Kommentarer

kommentarer