Nyhetsartikkel

05 mai 2017

Energikommissionen: Vi skal handle nu – og i Danmark

Vi skal som EU-land skære CO2 i landbruget, transporten og den individuelle opvarmning. Det skal vi ikke købe os fra, men gøre hjemme.

Og vi skal lade elsystemet være lokomotivet, der trækker indsatsen og skaber resultater i transporten og opvarmningen. Sådan lyder den – indtil videre – oversete konklusion i Energikommissionens rapport, skriver Dansk Energi.

Danmark har en bunden opgave med frem mod 2030, nemlig at skære CO2-udledningen i transporten, landbruget og den individuelle opvarmning, den såkaldt ikke-kvoteomfattede sektor, der i 2020 forventes at stå for 70 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Hvis den opgave skal løses, skal vi både udbygge med vedvarende energi og bruge den stadigt grønnere el i transporten og opvarmningen – og vi skal gøre det hurtigt. Og vi skal hellere vælge den vej, end at købe os til det, lyder konklusionen fra Energikommissionen.

– Vi vil hellere lave en hurtigere omstilling nu, end at vi bare vil købe kvoter, sagde formand for Energikommissionen Niels B. Christiansen på pressemødet mandag, hvor kommissionsrapporten blev fremlagt.

I rapporten lyder det:

”Den nationale indsats bør have en betydelig vægt i forhold til nedbringelse af CO2-udledningen uden for kvoteområdet, så udviklingen tydeligt peger frem mod lavemissionssamfundet – også selv om, der isoleret set kan være en vis meromkostning i forhold til f.eks. ETS-kvoter.”
”De relevante nationale tiltag kan med fordel have fokus på en hastigere omstilling af energisystemet (…) hvis det gavner målopfyldelsen i perioden 2021-2030 uden for det kvotebelagte område”.

Kommissionen peger på, at elektrificering af både transport og opvarmning spiller en nøglerolle i løsningen af udfordringerne.

– I store træk flugter det med vores analyser, der underbygger, at energisektoren via elektrificering kan levere et meget stort bidrag til at opfylde vores EU-klimaforpligtelse ved at skære forbruget af olie og gas. Derudover bidrager elektrificering til at opfylde vores mål for vedvarende energi og gøre vores energiforbrug mere effektivt – og er dermed lidt af et columbusæg i forhold til både at nå vores klima- og energimålsætninger. Og en tidlig indsats med modne teknologier som for eksempel eldrevne varmepumper kan fjerne CO2 i hele perioden. Derfor giver det god mening at gå i gang allerede nu med for eksempel at skifte de sidste oliefyr ud med varmepumper, siger Stine Leth Rasmussen afdelingschef i Dansk Energi og fortsætter:

– Et kortsigtet fokus på de billigst mulige CO2-reduktioner – for eksempel via køb af udledningstilladelser i Østeuropa eller CO2-kvotekøb – kan derimod vise sig at være både dumt og dyrt, hvis man bare skubber nødvendig handling foran sig.

Dansk Energi har analyseret det potentielle CO2-reduktionsbidrag fra elektrificering, og finder, at en høj grad af elektrificering over perioden 2021-2030 kan levere ca. 14 mio. tons CO2 ekstra reduktion set i forhold til den udvikling i de fremtidige udledninger, som fremgår af Energistyrelsens fremskrivning fra marts 2017. Hermed vil elektrificering kunne levere mere end halvdelen af den nødvendige reduktion på ca. 24 mio. tons CO2 i perioden 2021-2030. En høj grad af elektrificering vil derudover give varige strukturelle ændringer i energisystemet ved, at grøn el bliver integreret i opvarmning og transportsektoren. Det peger både frem mod et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, men giver også et bedre udgangspunkt for at leve op til kommende EU-reduktionsforpligtelser på det ikke-kvoteomfattede område.

 

Kommentarer

kommentarer