Nyhetsartikkel

15 februar 2017

«Nesten-nullenergibygg» må kunne bruke strøm fra nettet

Når norske myndigheter nå skal definere hva som menes med «nesten-nullenergibygg», er det viktig at strøm fra nettet likestilles med energi produsert på selvet bygget. Det er en av hovedkonklusjonene i et notat fra Thema Consulting Group på oppdrag fra Energi Norge.

Stortingsmeldingene om henholdsvis klima og bygg – i tråd med EU-direktivet om bygningers energitilstand – slår fast at nye bygninger i Norge skal holde nesten nullenerginivå fra 2020. Begrepet «nesten-nullenergibygg» er imidlertid ikke ferdig definert. Norske myndigheter skal nå definere dette ut ifra norske forhold.

– Det er fullt mulig med en norsk definisjon for «nesten-nullenergibygg» som likestiller fornybar energi som produseres på bygningskroppen med fornybar energi som produseres i større, sentrale enheter, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge i en pressemelding.

Mange tolker EU-direktivet dithen at man må produsere energi på bygget for å oppnå kravet om «nesten-nullenergibygg». Men i bygningsenergidirektivet heter det at dette er bygg «…med svært god energiytelse og at den lille mengden energi bygget behøver, i stor grad skal dekkes av fornybar energi, inkludert energi som produseres på bygget eller i nærheten».

– Direktivet sier altså ingenting om hvor den fornybare energien skal produseres, påpeker Wensaas.

Ulik forbruksprofil

Notatet fra Thema Consulting Group ser blant annet på hvordan frihetsgradene som ligger i bygningsdirektivet kan brukes for å definere energikrav som er tilpasset norske forhold.

– Direktivet sier at energikravene skal settes ut fra kostnadsoptimalitet og med basis i primærenergiforbruk. Hvordan man definerer primærenergi for elektrisitet fra nettet og hvordan man beregner kostnader på energi, blir avgjørende for hvordan kravene til energibruk blir, sier Wensaas.

Hun peker på at kostnadene bør baseres på samfunnsøkonomiske beregninger og reflektere at bygg med og uten lokal energiforsyning har ulik forbruksprofil for elektrisitet fra nettet.

Dette gjenspeiles i notatet fra Thema.

– Bygg med solceller bruker for eksempel mye strøm fra nettet om vinteren når prisene er høye, og kan få et kraftoverskudd som eksporteres om sommeren når prisene er lave. Kombinasjonen av en for høy primærenergifaktor for elektrisitet fra nettet og for lave kostnadsanslag for lokale løsninger, kan i praksis innebære at energikravene tvinger fram ulønnsomme lokale løsninger, avslutter Wensaas, med henvisning til notatet.

Kommentarer

kommentarer