Nyhetsartikkel

11 desember 2016

Vil fjerne gebyrer på solenergi

Rådmannen i Tynset foreslår å fjerne gebyret på byggesaksbehandling av anlegg på bolighus og industribygg som gir solenergi.

Rådmann Arild Einar Trøen foreslår at formannskapet fjerner gebyret på byggesaksbehandling av solenergianlegg, solceller og solfangere, på bolighus og industribygg.

– Vedtaket begrunnes med at økonomien i et slikt anlegg er marginal med dagens energipriser, og at fritaket vil kunne være en utløsende faktor for at flere vil prøve denne type anlegg på sine hus. Disse vil høste verdifull erfaring som vil komme andre i Tynsetsamfunnet til gode, skriver rådmannen i sitt forslag til budsjett for 2017.

Stor pågang
Bakgrunnen for saken er at Nord-Østerdal kraftlag AS (NØK) sendt en forespørsel angående saksgang og gebyr i forbindelse med etablering av solcelleanlegg, skriver Østledningen. NØK har registrert en økende interesse for å montere solcelleanlegg på taket. Alle som skal produsere solenergi må inngå en avtale om å bli «plusskunde» om de vil levere produsert kraft inn i nettet. De henvender seg til NØK for å undersøke videre saksgang, og det har vært uklart om hvorvidt tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Sandbakken påpeker videre at økonomien i et solcelleanlegg per i dag er marginal, selv med Enovastøtte. Miljøgevinsten er til gjengjeld stor, og faller inn under i Klima- og energiplanen for kommunen, der det er kommunens ønske at innbyggere på eget initiativ anskaffer slike anlegg. Det påpekes også viktigheten av å skaffe lokal erfaring og kartlegge produksjonspotensial, samt støtte opp under målrettet arbeid for bedre energieffektivisering og bevissthet rundt forbruk.

Kommunens kommunedelplan for Klima- og energi har som mål at forbruket av elektrisk energi i all bygningsmasse skal reduseres med 20 prosent innen 2020 i forhold til 2008-nivå når det gjelder kWh per innbygger.

– Gjennom produksjon av solenergi vil ikke forbruket av elektrisk energi gå ned direkte, men erfaringen er at forbruket indirekte vil gå ned på bakgrunn av økt fokus på energiforbruket, heter det i saksvurderingen.

Ellevill interesse for solcelleanlegg
Det påpekes også viktigheten av at kommunen går først og vise veg.

– Når Nord-Østerdal kraftlag spiller inn gebyrfritak på dette området, så vil det være en måte for Tynset kommune å imøtekomme innbyggernes ønske om å prøve ut solcelleenergi på eget hus/bygg. Tapte gebyrinntekter vil være begrenset, skriver rådmannen, som påpeker at søknad om fasadeendring til vanlig gir et gebyr på 1.660 kroner per tiltak.

– Symbolverdien i å legge til rette for gebyrfritak ved søknadsbehandlingen vil være desto større, påpekes det i saksvurderingen.

Tynset kommune har selv plassert to prøvepaneler på rådhustaket som har levert strøm siden januar 2014. Det påpekes at panelene fungerer etter intensjonen og leverer strøm ved direkte solinnstråling.

– Enkel tilrettelegging gjør tiltaket interessant for flere, selv om ekstremt lave strømpriser gjør konkurransegrunnlaget vanskelig per i dag.

Det påpekes at tiltaket vil være et positivt bidrag til miljø- og klima gjennom at høykvalitets elektrisk energi kan benyttes til annet energiforbruk enn til oppvarming. Saken behandles i kommunestyret 15. desember.

Kommentarer

kommentarer