02 desember 2020

Lavere magasinfylling – stor produksjon

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 94,6 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,1 prosenteiningar.  Fyllingsgraden er framleis den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 97,9 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast...
Les mer
02 desember 2020

Høgaste kraftproduksjonen hittil i år

Høgaste kraftproduksjonen hittil i år  Kaldare vêr bidrog til ein auke i kraftforbruket i Noreg førre veke. Saman med ei halvering av vindkraftproduksjonen i Norden frå veka før og særs høg magasinfylling bidrog dette til ein betrakteleg auke i den norske vasskraftproduksjonen, opplyser Norges vassdrags- og erngiverk (NVE). Den samla norske kraftproduksjonen i veke 48...
Les mer
25 november 2020

Ved utgangen av 3. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 41,5 TWh

Av dette er 28,0 TWh bygget i Sverige og 13,5 TWh bygget i Norge, opplyser Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030. Totalt er 15,9 TWh under bygging per...
Les mer
25 november 2020

Historisk høg magasinfylling i Noreg

Og rekordhøg vindkraftproduksjon i Norden. Førre veke var vindkraftproduksjonen i Norden på 2,12 TWh (førebels tal), noko som er ny produksjonsrekord over ei veke. Samstundes sank vasskraftproduksjonen i Noreg, trass uvanleg mykje vatn i magasina for denne tida på året. Ved utgangen av førre veke var magasinfyllinga i Noreg på 95,7 prosent, som er 5,7...
Les mer
23 november 2020

Strømmen er rekordbillig, men kundene er mindre fornøyde

Kundetilfredsheten til strømbransjen faller for tredje år på rad, ifølge ny måling – selv om strømprisen er historisk lav. Årets lave strømpriser får ikke folks tilfredshet med strømleverandørene til å stige. Tidligere har misnøyen med bransjen steget med stigende strømpriser. EPSI Rating Norge intervjuer hvert år et tusentalls strømkunder for å kartlegge kundetilfredsheten blant strømselskapene....
Les mer
23 november 2020

Fulle magasin og mer vann i vente

Vannmagasinene i fjellet fortsetter å fylles med alt regnet som er meldt. Status fra Lyse er at alle vannmagasinene nå er breddfulle. Lyse har allerede varslet Stavanger Turistforening om potensielle turstier der det kan bli overløp. Dette er viktig for å unngå at situasjoner som i sommer oppstår, og at det er fare for at...
Les mer
18 november 2020

Høyeste magasinfylling på 20 år

Framleis høg magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgraden i norske magasin 93,8 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fyllingsgraden er den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,9 prosenteiningar.   Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 97,6 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast...
Les mer
17 november 2020

Forvrengt energipolitikk

Tidlegare var samfunnsoppdraget til kraftselskapa å skaffe nok energi, og dei gjekk ofte i spissen for energieffektivisering. I dag er det nesten berre kva dei tener på kraftsal som er styrande. Dei er gjerne bakpå når det gjeld energieffektivisering, men frampå for tiltak som kan auke prisen på kraft, eksport av kraft, og å byggje...
Les mer
13 november 2020

Avslag på utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytning for Ytre Vikna II vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen for Ytre Vikna II vindkraftverk. I forbindelse med Ytre Vikna II vindkraftverk har Tensio TN konsesjon for oppgradering av ledninger og stasjonsanlegg. Konsesjonen omfattet en 132 kV kraftledning mellom Saltbotn og Kolsvik på ca. 68,6 km, en 66...
Les mer
12 november 2020

Prissikring i kraftmarkedet – Nordiske reguleringsmyndigheter etterspør informasjon fra markedsaktører

RME, i samarbeid med de svenske og danske reguleringsmyndighetene, evaluerer de langsiktige prissikringsmulighetene for markedsaktører i kraftmarkedet. Alle markedsaktører oppfordres til å fremme deres synspunkt til reguleringsmyndighetene i et åpent spørreskjema som avsluttes torsdag 19. november. EI, DUR og RME skal evaluere prissikringsmulighetene i deres respektive budområder i forbindelse med evalueringen som skal gjøres i...
Les mer
12 november 2020

Vardafjellet vindkraftverk – NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner

NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner ved Vardfjellet vindkraftverk på grunn av forstyrrelser i det digitale bakkenettet. NVE fikk tidligere i høst melding om at det nyoppførte vindkraftverket på Vardafjellet påvirket TV-signalene til naboer i området. 23.oktober påla NVE utbygger å få på plass både permanente og midlertidige løsninger som gjorde at...
Les mer
11 november 2020

Rekordhøy magasinfylling

Historisk høg magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i norske magasin 94,7 prosent, opplyser Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fyllingsgraden er den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,8 prosenteiningar.   Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 99,8 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast fylling...
Les mer
11 november 2020

NVE-RME legger fram forslag til ny nettleiemodell

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene. Oppsummering av høring og anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen oversendt Olje og energidepartementet...
Les mer
10 november 2020

Lokale virkninger av vindkraft – konsulentrapport utarbeidet for NVE

Det er for tiden stort engasjement rundt vindkraft og virkninger for berørte lokalsamfunn. Nå er det utarbeidet en FOU-rapport som kan danne grunnlaget for et større forskningsprosjekt rundt temaet.  Temaet lokale virkninger av vindkraftverk ble belyst som en del av kunnskapsgrunnlaget i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Her ble det avdekket et behov for å innhente erfaringer...
Les mer
10 november 2020

Regjeringen foreslår for Stortinget et unntak fra kravet til det funksjonelle skillet på 10 000 kunder

Omsider foreligger det en sak til Stortinget der Regjeringen fremmer et forslag om at de nettselskapene som har 10 000 eller færre kunder unntas fra kravet til å gjennomføre et funksjonelt skille (ledelsesskille). De som har fulgt oss i denne saken er kjent med at vi mener en grense på 10 000 er for lavt.  Prinsipielt...
Les mer
09 november 2020

Bruk av batterier kan bidra til å utsette en reinvestering av strømnett

En studentrapport utarbeidet på oppdrag fra NVE konkluderer med at batterier kan utsette enkelte reinvesteringer i strømnettet. Å bruke batterier til å utsette en investering vil kunne være lønnsomt ved reinvestering av relativt lange kabler. I fremtiden vil det også kunne være lønnsomt med kortere kabler dersom man får lavere batterikostnader og lengre levetid.  NVE har i sommer engasjert studenter for å se på om batterier kan være et alternativ til...
Les mer
08 november 2020

For lite i statsbudsjettet til lik nettleie – bare til litt «likere» nettleie

20 millioner til utjevning av nettleie i distriktene er ikke godt nok, skriver Distriktsenergi på sine nettsider. Mer enn 60 nettselskaper, Sp, SV, Ap, KrF og deler av Høyre ønsker likere nettleie. Det gjør også LVK, El og IT-forbundet og samfunnsbedriftene, samt en rekke av landets ordførere. Hva Distriktsenergi tenker synes kjent. Men likevel, ja, vi ønsker...
Les mer
01 november 2020

Forbrukerrådet klager inn 29 strømselskaper for ulovlige avtaler

En rekke strømselskaper opererer med hemmelige priser, som gjør at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet. Forbrukerrådet klager nå avtalene inn for brudd på både markedsføringsloven og angrerettloven. Selskapene opplyser en pris til kunden, men fakturer en langt høyere pris på strømregningen. Slik lures kundene til å tro at avtalene er langt billigere...
Les mer
06 februar 2020

REMEs planer for ny nettleie i Norge

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår en omlegging av nettleien for strøm. Formålet er å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet, og slik sikre at nettleien for husholdninger over tid blir så lav som mulig. En slik omlegging vil også legge bedre til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi.
01 februar 2020

Oppsummering fra høring om likere nettleie er oversendt til departementet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gjennomført en utredning av virkemidler og tiltak for utjevning av nettleie, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Utredningen ble sendt på høring 18. november 2019. Vi mottok 46 innspill med merknader til høringen. I høringsdokumentet var vår samlede vurdering at: Dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning,...
Les mer