08 juli 2016

Tilrår løyve til Tyssespranget kraftverk

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Statkraft løyve til å bygge Tyssespranget kraftverk i Tyssovassdraget i Odda kommune i Hordaland. Prosjektet vil gje betre utnytting av vasskraftressursane i det allereie utbygde Tyssovassdraget, som ligg nord for Ringedalsvatnet. Fallstrekninga som skal byggjast ut, ligg nedstraums magasinet Øvre Tyssevatn, og vassføringa er såleis regulert i...
Les mer
30 juni 2016

Kan få solceller og minivindmøller på taket

Flere energiselskaper tilbyr nå kundene å produsere sin egen strøm. – I fremtiden vil mer og mer av strømmen bli produsert av kundene selv, sier konsernsjef John Reese i Gauldal Energi til Adresseavisen. Energiverket har nylig opprettet datterselskapet «Gauldal Smart Energi». KraftNytt.no skrev tidligere i juni om Trønderenergi som søkte etter kunder som ville installere...
Les mer
30 juni 2016

Høring – endringer av økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

EU vil i nær fremtid vedta tre nye forordninger. Dette er en økodesignforordning knyttet til luftkondisjoneringsanlegg >12 kW, høytemperatur-væskekjølere og luftvarmeprodukter, samt en økodesign- og en energimerkeforordning som reviderer krav til bruk av måletoleranser i verifikasjonsprosedyrene for eksisterende forordninger. Kravene vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. Endringsforslagene er sendt på...
Les mer
30 juni 2016

Seks byområder får Enova-støtte til innovative energikonsept

Enova gir til sammen 5 millioner kroner til konseptutredninger av nyskapende energiløsninger som skal brukes i områdeutvikling i ulike deler av landet. Støtten går til prosjekter i Oslo, Bergen, Sola og Tromsø, og skal øke sjansen for at innovative løsninger blir tatt i bruk. – Vi ser at en del innovasjonsprosjekter strander på idestadiet fordi...
Les mer