08 juli 2016

Tilrår løyve til Tyssespranget kraftverk

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Statkraft løyve til å bygge Tyssespranget kraftverk i Tyssovassdraget i Odda kommune i Hordaland. Prosjektet vil gje betre utnytting av vasskraftressursane i det allereie utbygde Tyssovassdraget, som ligg nord for Ringedalsvatnet. Fallstrekninga som skal byggjast ut, ligg nedstraums magasinet Øvre Tyssevatn, og vassføringa er såleis regulert i...
Les mer