Nyhetsartikkel

11 november 2020

NVE-RME legger fram forslag til ny nettleiemodell

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene.

Ny modell for nettleie skal legge til rette for elektrifisering av samfunnet. Bilde: Oslo, foto: Simon Oldani, NVE

Oppsummering av høring og anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen oversendt Olje og energidepartementet

Legger til rette for elektrifisering

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Når elektrifiseringen øker, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til hurtiglading av biler, busser, båter og annet.

– Effektbruk presser kapasiteten i strømnettet vårt i perioder. Dagens nettleie gir få insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Når samfunnet elektrifiseres, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan gi unødvendige økninger i nettleien og unødvendige naturinngrep. En slik utvikling ønsker vi å unngå, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Ny nettleie gir små endringer for husholdningene

De fleste husholdningskunder vil ikke få store endringer i nettleien som følge av omleggingen. 

– Kunder med «normalt» forbruksmønster vil betale om lag det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre endringer i forbruket sitt. Kunder som ønsker å endre forbruket sitt, kan redusere nettleien sin, sier Lund.

Vesentlige justeringer etter høring

NVE har justert forslaget på vesentlige punkter etter høringsrunder. Det er en enklere og mer moderat modell som nå legges fram.  

– Å finne gode løsninger handler ofte om å avveie hva som er saklig riktig med å finne løsninger mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. Nå får vi en modell som gir riktigere incentiver enn i dag, men som samtidig innebære små endringer for de aller fleste, sier Lund.

-Vi foreslår også at næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunder. Det gjør at blant annet ladestasjoner for elbiler med liten trafikk kommer bedre ut, sier Lund.

De viktigste justeringene etter høringen er:

  • Energileddet kan settes høyere enn marginaltapet og kan variere over døgnet. Det åpner for såkalte “time of use modeller.” Øvre grense er 50% av nettselskapets inntekt fra hver kundegruppe. 
  • Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger droppes. Fastleddet må utformes basert på effekt.
  • Næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunde. Dette vil blant annet gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk.

Hovedelementene i NVEs forslag til ny nettleie:

  • Tariffene for lavspent uttak i distribusjonsnettet skal bestå av et fastledd og et energiledd. Tariffene for næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan i tillegg inneholde et effektledd.
  • Fastleddet skal utformes slik at kunden dekker en rimelig andel av de faste kostnadene i nettet. Fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. Ved bruk av effektledd trenger ikke fastleddet differensieres.
  • Energileddet skal dekke marginale tapskostnader. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av nettselskapets øvrige kostnader. Energileddet kan ha et påslag når nettet er høyt belastet. Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 % av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.
  • Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder. En periode kan maksimalt gjelde én måned. Effektleddet skal tidsdifferensieres.

Kommentarer

kommentarer