Nyhetsartikkel

19 desember 2019

Ikkje løyve til Hofoss kraftverk i Hedmark

NVE avslår søknaden frå Hofoss kraftverk (SUS) om løyve til å byggje Hofoss kraftverk i Kongsvinger kommune. NVE meiner ei utbygging vil ha negative verknader for edelkreps, som er en svært sårbar art i Glommavassdraget.

NVE har lagt stor vekt på dei negative konsekvensane tiltaket kan ha for bestanden av edelkreps i Skasåa.

Edelkreps er ein sterkt trua art, og det er gjort funn av arten på og nedanfor utbyggingsstrekninga. I Glommavassdraget er arten nær utrydda, og NVE meiner derfor at bestanden av edelkreps i Skasåa er spesielt sårbar, og risikoen for skade på edelkrepsbestanden i Skasåa er stor. NVE legg føre var-prinsippet til grunn i avslaget. Samtidig meiner vi at prosjektet bidrar til liten produksjon og har ein noko høg utbyggingspris, og derfor i mindre grad kan bære negative konsekvensar.

Hofoss kraftverk ville hatt ein årleg produksjon på 3,1 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 155 husstandar.

Kommentarer

kommentarer