Nyhetsartikkel

04 juni 2019

0-utslipp fra E-CO i 2018

De begrensede utslippene fra E-CO Energis drift og vedlikehold av vannkraftverkene kompenseres i sin helhet ved kjøp av CO2-kvoter som slettes, slik at de totale utslippene fra virksomheten er 0.

Av Informasjonsavdelinga E-CO Energi
Foto: Eidsfossen, inntaksdam i Nedre Otta-utbyggingen.

100 prosent av E-CO Energis kraftproduksjon kommer fra fornybar vannkraft. En av fordelene ved vannkraft er at det i ubetydelig grad slippes ut klimagasser etter at kraftverket er bygget.

Likevel medfører drift og vedlikehold av anleggene noe utslipp. I 2018 tilsvarte disse utslippene 2 265 tonn CO2-ekvivalenter. De viktigste utslippskildene er drivstofforbruk, isolasjonsgassen SF6, elektrisitetsforbruk, helikopterbruk, flyreiser og dieselforbruk i store prosjekter.

E-CO Energi mener det europeiske kvotesystemet er det beste virkemiddelet for å fase ut fossilt forbruk og erstatte dette med fornybare energikilder og utslippsfrie energibærere. For å redusere vårt eget klimaavtrykk kjøper E-CO Energi derfor europeiske klimakvoter (EUA) tilsvarende utslippet på 2 265 tonn. Kvotene blir slettet og kan dermed ikke benyttes av andre til å slippe ut CO2. På denne måten reduseres de totale utslippene i Europa. Se bekreftelse på kanselleringen av kvotene: Account Statement – E-CO Energi AS – EUA – 2018.

E-CO Energi jobber kontinuerlig med å redusere utslippene. Blant tiltakene som er iverksatt er å se på muligheter for å bruke andre isolasjonsløsninger enn SF6, benytte videokonferanse i stedet for jobbreiser, i større grad benytte elektrisk transport og gjøre våre egne anleggsplasser utslippsfrie. Les mer om dette arbeidet og se et mer detaljert CO2-regnskap i miljø- og bærekraftsrapporten for 2018.

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper. Selskapet er en del av Hafslund E-CO konsernet. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent med en årsproduksjon på ca. 13,5 TWh. Selskapet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Nedre Otta DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.

Kommentarer

kommentarer