Nyhetsartikkel

31 januar 2019

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er 9,0 TWh lavere enn normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 9,0 TWh (miliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 6,0 TWh (milliarder kilowattimer) under normalen for årstida.

Magasinfyllingen i Sverige er 3,0 TWh lavere enn normalen for årstida.

Underskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i åtte år.

Auka kraftprisar grunna halvert vindkraftproduksjon.
Vindkraftproduksjonen i Norden vart halvert i veke 4, samanlikna med veka før. Det førte til at meir av det nordiske kraftforbruket måtte dekkjast av regulerbar kraft. Det bidrog til ein auke i dei nordiske kraftprisane og til høgare norsk kraftproduksjon.

Den norske nettoeksporten var 366 GWh, om lag like stort som fallet i vindkraftproduksjonen.

Kraftprisane i Sør-Noreg var på over 60 øre/kWh, noko som er på med nivå med resten av Norden og Nord-Europa. Snittprisen for kraft i Noreg for ei veke har ikkje vore høgare sidan februar 2010. I Midt- og Nord-Noreg var prisane på om lag 50 øre/kWh.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 4 2019 her. (PDF)

 

Magasinfylling veke 4 / 2019

54,2 % / – 3,6 %

Større nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 4 var fyllingsgraden i norske magasin 54,2 prosent.

Fyllingsgraden gjekk ned med 3,6 prosenteiningar mot 2,9 prosenteiningar veka før.

Magasinfyllinga i Norge er nå 6,9 prosent lavere enn det normale for årstida. Det tilsvarer 6,0 TWh (milliarder kilowattimer).

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 61,1 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 46,9 prosent, medan Midt-Noreg (Elspotområde 3) hadde høgast fylling med 58,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 4 2019, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

 

Magasinfyllingen i Sverige er nå 17.301 TWh (milliarder kilowattimer). Den er ned 3,7 prosent til 44,5 prosent. Det normale for årstida er 53,5 prosent.

Magasinfyllinga i Sverige er nå 3,0 TWh lavere enn normalen for årstida.

Det samlede energiinnholdet i svenske vannmagasiner er beregnet til 15.003 TWh denne uka.

Tilsiget var 363 GWh som er 88 prosent av normalen.

 

Kommentarer

kommentarer