Nyhetsartikkel

24 januar 2019

Overtredelsesgebyr til to konsesjonærer av vannkraftverk i Møre og Romsdal og Trøndelag

NVE har gitt NTE Energi AS i Rørvik kommune og Myrholten kraftverk AS i Surnadal kommune overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 300 000 og kr 150 000 for brudd på konsesjonsvilkår og forskrift om internkontroll.

NTE Energi
I forbindelse med rehabiliteringen av Namsvassdammen har NTE Energi AS ved to anledninger, april 2016 og april 2017 ikke etterlevd kravet om å slippe 2 m3/s fra Namsvatnmagasinet. I 2017 ble det kun sluppet ca. 0,6 m3/s.

– Kravet om slipp av vann er et svært viktig vilkår i vassdragskonsesjoner. Manglende etterlevelse er et alvorlig brudd på konsesjonen, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn av vassdragsanlegg.

I dette tilfellet var bruddet i et av de 52 nasjonale laksevassdragene som Stortinget vedtok i 2007. Bruddet fant sted under vårløsningen. Det er ikke dokumentert skader som følge av bruddet. Avviket i 2017 kunne vært unngått ved en tettere dialog med entreprenøren som utførte rehabiliteringen. Begge hendelsene har samme årsak. NVE forventer at en stor og profesjonell aktør som NTE Energi AS er ekstra nøye med driften, og at hendelsen i 2016 burde gitt mer bevissthet om slipp av minstevannføringen i 2017.

Myrholten kraftverk
Overtredelsesgebyr ble gitt til Myrholten Kraftverk AS for ulovlig bygging av Myrholten kraftverk. Etter at det er gitt konsesjon til et vassdragsanlegg, skal det påfølgende arbeidet hos konsesjonæren være utarbeidelse av detaljerte planer for hvordan miljø og landskapshensyn skal ivaretas i prosjektet. Dette er et standardvilkår i alle vassdragskonsesjoner. En slik detaljert plan skal være godkjent av NVE før arbeidet kan starte. Myrholten Kraftverk AS startet arbeidene før detaljplanen var godkjent.

– Godkjent detaljplan skal konkretisere hvordan arbeidet er planlagt utført, og bidra til at naturinngrepet blir gjennomført med så lave negative effekter som mulig. Uten en slik godkjenning er det ingen garanti for at de negative effektene blir minst mulig, sier seksjonssjef Hegg Gundersen.

NTE Energi AS og Myrholten Kraftverk AS kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra vedtaket ble gjort.

Kommentarer

kommentarer