Nyhetsartikkel

18 mai 2018

Storheia-samene krever 120 mill. i erstatning

Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke krever 120 millioner kroner i erstatning for skadene reindriften påføres av vindkraftutbyggingen på Storheia i Trøndelag.
Vindkraftanlegget med hele 80 vindturbiner vil gjøre Storheia ubrukelig som vinterbeite for rundt 400 reinsdyr, skriver Adresseavisen.

Dyrene må i stedet fôres, og reindriftsutøverne vil ha et engangsbeløp på 5 millioner kroner til anlegg av fôringsstasjoner, siloer og gjerder.

I tillegg vil de ha en årlig dekning av merutgiftene dette medfører på 4,6 millioner i konsesjonsperioden på 25 år.

I alt summerer dette seg til 120 millioner kroner.

Omfattende rettssak
Kravet ble fremmet onsdag under siste dag av rettssaken om hvor mye sørsamene som rettighetshavere skal få i erstatning for vindkraftutbyggingen på Fosen – inkludert kraftlinjeutbyggingen mellom Namsos og Åfjord, skriver Adresseavisen.

Både vindkraftområdene på Roan-fjellet, Storheia, Harbaksfjellet, Kvenndalsfjellet og kraftlinjen mellom Namsos og Åfjord legger beslag på tradisjonelle reinbeiteområder.

I tillegg til Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt, har Nordgruppen i samme distrikt samt Østre Namdalen reinbeitedistrikt/Tjåehkere sitje og Vestre Namdalen reinbeitedistrikt/Åarjel Njaarke stått i retten de siste ukene.

– Det handler om sørsamenes eksistens og muligheter til å videreføre reindriften, sier Sørgruppens advokat Andreas Brønner.

Svensk sameby fikk erstatning
I retten viste han blant annet til avtalen mellom Statkraft og reindriftsutøverne i Jijnjevaerie sameby i Jämtland fra 2016, hvor det ble gitt erstatning for skader og inngrep vindkraftanleggene medførte.

– Under rettssaken kom det også fram at grunneierne på Storheia har fått 24 millioner kroner i engangserstatning, pluss to prosent av de årlige strøminntektene fra anlegget. Over 25 år utgjør dette rundt 140 millioner kroner, sier Brønner til Adresseavisen.

– Utbyggeren Fosen Vind er et delvis statseid selskap som vi mener plikter å ivareta menneske- og urbefolkningsrettigheter. Da er det uheldig at grunneierne tilgodeses med så store beløp samtidig som Fosen Vind bruker omfattende advokatressurser for at reindriften skal få minst mulig erstatning, sier Brønner.

Redd samene barefår småpenger
Nordgruppens krav er sammenlignbart med Sørgruppens, ifølge advokat Jon-Andreas Lange som representerer Nordgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke.

Han frykter at reineierne vil få bare en brøkdel av det grunneierne er gitt i erstatning for vindkraftutbyggingen.

– En slik forskjellsbehandling er det ikke grunnlag for, sier Lange

-Utbyggerne må betale en rettferdig kompensasjon som sikrer reindriften for kommende generasjoner og tar høyde for den store usikkerheten det er rundt videre reindrift i områdene, sier Lange og viser til at reindriften ennå ikke fått noe som helst tilbud om kompensasjon.

– En spesiell sak
Lange kjenner ikke til liknende saker til den som nå har gått for Inntrøndelag tingrett, og mener den er prinsipiell og kan skape presedens for framtiden.

– De som eksproprierer plikter å forsøke å inngå en minnelig løsning også med reindriften. Vi mener den plikten ikke er oppfylt. De har ikke kommet med tilbud, og det har heller ikke vært reelle forhandlinger.

– Det ser ut som om strategien er å overlate til retten å fastsette erstatningen, og samtidig argumentere for at den bør være lav. Samtidig er grunneierne tilbudt høye beløp. Det til tross for at de ikke bruker de aktuelle områdene i særlig grad, mens reindriftsutøverne er helt avhengige av samme områder til sin næring, sier Lange.

Avgjørelse utpå sommeren
Retten ledes av Hans Hugo Kristoffersen som har hatt med seg fire skjønnsmedlemmer og sakkyndige. Det er uvisst når avgjørelsen om erstatningen vil komme, men mest sannsynlig etter sommerferien.

Utbyggerne Fosen Vind og Statnett er representert ved advokat Johan Fredrik Remmen.

Kilde: Adresseavisen

Kommentarer

kommentarer