Nyhetsartikkel

17 mai 2018

Magasinfylling i Norge og Sverige er 6,2 TWh lavere enn normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 4,6 TWh (milliarder kilowattimer) høyere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 1,2 TWh (milliarder kilowattimer) over normalen for årstida.

Magasinfyllingen i Sverige er 13,7 prosent høyere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 3,4 TWh.

Overskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i tre og et halvt år.

Flaum og forbigåande låge kraftprisar.
Varmt vêr sette fart i snøsmeltinga i førre veke. Det ga flaum i mange vassdrag, spesielt på Austlandet, og rekordhøgt tilsig til vasskraftverka. Magasinfyllinga i Noreg gjekk opp med 10 prosentpoeng og ligg no over median. I Aust-Noreg gjekk fyllingsgraden opp med 25 prosentpoeng.

Den raske snøsmeltinga gjorde at kraftprisane i Noreg gjekk ned med 5-10 øre/kWh samanlikna med veka før. I enkelttimar natt til fredag og laurdag var kraftprisen rundt 3 øre/kWh, noko som er uvanlig lågt. I snitt for veka var prisen 24 øre/kWh i Sør- og Midt-Noreg og 30 øre/ kWh i Nord-Noreg.

Samstundes som timesprisen på straum gjekk ned, auka prisen på framtidige leveransar av straum i førre veke. Marknaden forventar no kraftprisar på 33 og 37 øre/kWh i tredje og fjerde kvartal. Dette er 80 prosent høgare enn for eitt år sidan. Prisauken heng saman med at det har vore lite nedbør i år, og at prisane på kull, gass og CO2 har gått opp.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 19 her.  (PDF)

Magasinfylling veke 19 / 2018

37,9 % / + 9,8 %

Betydeleg auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgraden i norske magasin 37,9 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp med 9,8 prosenteiningar, mot 0,9 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 36,5 prosent, og minimumverdien 20,9 prosent.

Magasinfyllinga i Norge er nå 1,4 prosent høyere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 1,2 TWh (milliarder kilowattimer).

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 42,2 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 29,9 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 41,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 19 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Sverige

I Sverige er magasinfyllingen 11,3 prosent høyere enn normalen for årstida. Det tilsvarer omtrent 3,4 TWh (milliarder kilowattimer).

I Sverige var tilrinningen 6632 GWh (millioner kilowattimer) i uke 18 i 2018. Det er 234 prosent av normalen.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 13.115 TWh (milliarder kilowattimer). Den gikk opp 13,7 prosent til 38,9 prosent. Det normale for årstida er 27,6 prosent.

 

Kommentarer

kommentarer