Nyhetsartikkel

26 april 2018

Godt resultat for Akershus Energi i 2017

Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 2017. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, og god kostnadskontroll, skriver Akershus Energi i en pressemelding.

Konsernet hadde i 2017 en EBITDA på 539 millioner kroner, korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter, mot et EBITDA på 459 millioner kroner i 2016. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 62 prosent.

–Det gode resultatet i 2017 er et resultat av høy produksjon, satsing på nye forretningsområder og god kostnadskontroll, sier konsernsjef Jørn Myhrer.

–Vi har gjennom flere år jobbet aktivt for tilpasse kostnadene til et lavere prisnivå, og investert i områder som ikke er påvirket av kraftpris. Dette høster vi nå gevinsten av, legger Myhrer til.

Stor fokus på HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2017 ikke vært personskade med fravær. Sykefraværet i 2017 var på 2,8 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

Vannkraft- og varmeproduksjon

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmesalget var i 2017 på henholdsvis 2553 GWh og 173 GWh, mot 2380 GWh og 157 GWh i 2016. Vesentlig økt volum i forhold til året før både for vannkraft- og fjernvarmevirksomheten er sentralt for et meget godt konsernresultat for 2017.

Resultat fra virksomheten i 2017

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt ett er internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer, vesentlige engangsposter og ikke kontrollerende interesser på 144 millioner kroner i 2017, mot 136 millioner kroner i 2016.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som
meget godt.

Konsernet hadde i 2017 en EBITDA på 539 millioner kroner, korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter, mot et EBITDA på 459 millioner kroner i 2016. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 62 prosent.

Forretningsmessig utvikling og utsikter fremover
Konsernet har et mål om å vokse ytterligere på vannkraft. Den finansielle evnen konsernet har, ønsker vi i størst mulig grad å benytte inn mot stor- og mellomskala vannkraftinvesteringer. Det jobbes også med å finne gode industrielle løsninger i de vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalis

ere drift og hente ut synergier.

Det blir i løpet av våren 2018 tatt en beslutning på om vannkraftprosjektet Tolga blir bygget
i regi av Opplandskraft. Prosjektet har en forventet totalproduksjon på om lag 200 GWh.
Gjennom konsernets eierskap i Opplandskraft på 25 prosent vil dette gi en økning i

produksjonsporteføljen på om lag 50 GWh.

Varmevirksomheten viser nå en meget god lønnsomhetsutvikling. Selskapet hadde et resultat etter skatt på 28 millioner kroner og et EBITDA på 60 millioner kroner i 2017. Dette er gode resultater og kontantstrømmer som viser en lønn som drift og utvikling i virksomheten. Infranode vil, som medeier og partner i selskapet, kunne utvikle selskapet sammen med Akershus Energi og sikre en videre vekst

i områdene hvor varmevirksomheten har produksjon. Dette vil skje både gjennom organisk vekst og mulige oppkjøp, og gjennom effektive driftsløsninger.

I eiendom- og infrastrukturporteføljen er det først og fremst investeringen i datasenter som er en langsiktig industriell investering. Her jobbe s det med videreutvikling av investeringen i OS-IX til et rent datasenterbygg sammen med partner en Bulk Infrastructure. Det forventes at denne investeringen skal gi en god avkastning i årene fremover. Strategisk er dette en sentral investering inn i fremtidens kraftkrevende industri i Norge. Eiendom- og infrastrukturporteføljen ga en samlet verdijustert av

kastning i 2017 på 8,2 prosent.

På inntektssiden har konsernet nå tre forretningsområder, vannkraft, varme, og eiendom og infrastruktur.

Konsernet vil følge utviklingen og vurdere å prøve nye forretningsmodeller for å selge energiproduktet. I nær fremtid er det en prioritert aktivitet å forsøke et salg av energi gjennom en kombinasjon av sol og varme. Konsernets finansielle situasjon er meget god og gir mulighet for lønnsomme investeringer

innenfor de tre forretningsområdene. Det vil også jobb es videre med å se på ytterligere investeringer for å styrke porteføljen og lønnsomheten fremover.

Etter flere år med omstillingsprosesser, forventes gode økonomiske resultater fremover og en positiv utvikling i verdien av Akershus Energi konsernet. Dette skal gi god avkastning og utbytte til eier i årene fremover.

Kommentarer

kommentarer